صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Bone frater, quicquid agas,
Crucifixi vide plagas,

Et sibi compatere ;
Omni tempore sint tibi
Quasi spiritales cibi;
His gaudenter fruere.

Crucifixe, fac me fortem,
Ut libenter tuam mortem
Plangam, donec vixero.
Tecum volo vulnerari,
Te libenter amplexari
In cruce desidero.

40

45

L

BONAVENTURA.

XXIV. DE PASSIONE DOMINI.

UANTUM hamum caritas tibi præsentavit,

QUA

Mori cum pro homine te solicitavit ;
Sed et escâ placidâ hamum occupavit,
Cum lucrari animas te per hoc monstravit.

Te quidem aculeus hami non latebat,
Sed illius punctio te non deterrebat,
Immo hunc impetere tibi complacebat,
Quia desiderium escæ attrahebat.

Ergo pro me misero, quem tu dilexisti,
Mortis in aculeum sciens impegisti,

Cum te Patri victimam sanctam obtulisti,
Et in tuo sanguine sordidum lavisti.

Heu cur beneficia Christi passionis
Penes te memoriter, homo, non reponis?
Per hanc enim rupti sunt laquei prædonis,
Per hanc Christus maximis te ditavit bonis.

Suo quippe corpore languidum te pavit,
Quem in suo sanguine gratis balneavit,
Demum suum dulce cor tibi denudavit,
Ut sic innotesceret quantum te amavit.

5

10

15

20

XXIV. Bonaventure Opp. vol. vi. p. 424; Corner, Prompt. Devot. p. 117.

Oh! quam dulce balneum, esca quam suävis,
Quæ sumenti digne fit Paradisi clavis:
Est ei quem reficis nullus labor gravis,
Licet sis fastidio cordibus ignavis.

Cor ignavi siquidem minime perpendit

Ad quid Christus optimum suum cor ostendit,
Super alas positum crucis, nec attendit

Quod reclinatorii vices hoc prætendit.

Hoc reclinatorium quoties monstratur
Piæ menti, toties ei glutinatur,

Sicut et accipiter totus inescatur

Super carnem rubeam, per quam revocatur.

25

30

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

XXV. Clichtoveus, Elucidat. Eccles. Paris, 1556 (not in the earlier editions).-Balde has a series of brief poems on the several instruments of the passion. This on the thorn-crown:

Hoc quale vides pressit Regem
Diadema tuum: fulget acutus
Utrinque lapis. Ferus in mediis
Sentibus istas reperit gemmas

Lictor, et alto vulnere fixit.
En ut radiant! rhamnus iaspis,
Paliurus onyx, spina smaragdus,
Tanto posthac verius omnes,

Homo, divitias regnaque mundi

Opulenta potes dicere Spinas.

13-18. There appeared a very good translation of some of

Primum fuit spinea,
Postmodum fit aurea
Tactu sancti verticis.

Spinarum aculeos
Virtus fecit aureos
Christi passionis ;

Quæ peccatis spineos,
Mortis æternæ reos,
Adimplevit bonis.

De malis colligitur,
Et de spinis plectitur
Spinea perversis :

Sed in aurum vertitur,
Quando culpa tollitur,
Eisdem conversis.

Jesu pie, Jesu bone,
Nostro nobis in agone
Largire victoriam ;

Mores nostros sic compone,

Ut perpetuæ coronæ

Mereamur gloriam.

[blocks in formation]

these stanzas in Fraser's Magazine, May, 1849, p. 530. This

stanza was rendered thus:

Helm on soldier's forehead shining,

Laurel, conqueror's brows entwining,
High Priest's mitre dread!

'Twas of thorns; but now, behold,
"Tis become of purest gold.

Touched by that blest head.

« السابقةمتابعة »