صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Tantum ergo Sacramentum

Veneremur cernui:

Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:

Praestet fides supplementum

Sensuum defectui!

Genitori, genitoque

Laus et iubilatio!

Salus, honor, virtus quoque

Sit et benedictio!

Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio!

3.

O esca viatorum! O panis angelorum! O manna coelitum ! Esurientes ciba, Dulcedine non priva Corda quaerentium.

O lympha, fons amoris!
Qui puro Salvatoris
E corde profluis:

Te sitientes pota!
Haec sola nostra vota,
His una sufficis !

Solchen Heiligthumes Schäzen

Lasset uns in Demuth nah'n!
Vor der neuen Lehre Säßen
Macht die alte Lehre Bahn:
Doch der Glaube mag ersehen,
Was der Sinn nicht fassen kann!

Laffet Lob und Preis erschallen Jhm, dem Vater, Jhm, dem Sohn! Und des Dankes Hymnen wallen Ihm, der ausgefandt davon! Heil und Ruhm und Ehre Allen Singt im lauten Jubelton!

3.

Labsal der Pilgerreise!
Brod, der Engel Speise!
Manna, Himmelsfrucht!

Die hungrigen ernähre
Und Süßigkeit gewähre
Dem Herzen, das dich sucht.

Strom, Urquell der Liebe, Der rein, und niemals trübe Des Retters Herz entfließt: Die nach dir dürften, tränke! Dem Wunsch Gewährung schenke, Der alle in sich schließt.

O lesu, tuum vultum,
Quem colimus occultum
Sub panis specie:
Fac, ut remoto velo

Glorioso in coelo
Cernamus acie!

XXI.

entur a.

Recordare sanctae crucis, 35) Qui perfectam viam ducis. Delectare iugiter. Sanctae crucis recordare, Et in ipsa meditare Insatiabiliter.

Quum quiescas aut laboras, Quando rides, quando ploras, Doles sive gaudeas; Quando vadis, quando venis, In solatiis, in poenis Crucem corde teneas.

Herr, auf den wir bauen,
Den wir verborgen schauen
In dieses Brodes Bild:
Laß, wenn dies Band gefallen,
Uns in des Himmels Hallen
Dich sehen unverhüllt!

XXI.

Bonaventura.

An des Herrn Kreuzesleiden
Denke Mensch, dem nur,,in Freuden
Leben" wahres Leben heißt.

An des Herrn Kreuz zu denken,
Tief hinein sich zu versenken,
Daran halte allermeist.

Mag'st du ruhen, mag'st du wachen, Mag'st du weinen oder lachen, Bei der Freude, bei dem Schmerz ; Bei dem Kommen, bei dem Gehen, Wie im Troste, wie in Wehen Schließe Christum in dein Herz.

Crux in omnibus pressuris,

Et in gravibus et duris
Est totum remedium.
Crux in poenis et tormentis
Est dulcedo piae mentis,
Et verum refugium.

Crux est porta paradisi,
In qua sancti sunt confisi,
Qui vicerunt omnia.
Crux est mundi medicina,
Per quam bonitas divina
Facit mirabilia.

Crux est salus animarum, Verum lumen et praeclarum, Et dulcedo cordium. Crux est vita beatorum, Et thesaurus perfectorum, Et decor el gaudium.

Crux est speculum virtutis, Gleriosae dux salutis,

Cuncla spes fidelium.

Crux est decus salvandorum,

El solatium eorum
Atque desiderium.

« السابقةمتابعة »