صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

IACOPONUS

SEQUENTIA DE PASSIONE BEATAE VIRGINIS

Stabat mater dolorosa
Iuxta crucem lacrymosa,
Dum pendebat filius,
Cuius animam gementem,
Contristantem et dolentem
Pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta

Mater unigeniti,

Quae moerebat et dolebat
Et tremebat, dum videbat
Nati poenas inclyti.

Quis est homo, qui non fleret,
Matrem Christi si videret,
In tanto supplicio?

Quis non posset contristari,
Piam matrem contemplari

Dolentem cum filio!

[graphic][merged small][merged small]
[blocks in formation]

JACOPONUS

A SEQUENCE REGARDING THE PASSION OF THE BLESSED VIRGIN

Near the cross in anguish fearful
Stood the virgin mother, tearful,
While her Son was hung to die;
Through her soul, with sorrow groaning,
Deeply grieving, sadly moaning,
Pierced the sword remorselessly.

O how stricken and oppresséd,
Was that mother, ever-blesséd,
Of the sole-begotten One.
Sadly wailing, comfort failing,
Spirit quailing, sight unveiling
Torments of her glorious Son.

Who his tears would be withholding,
Christ's own mother thus beholding,
In the depths of so great woe?
Who, that mother blest perceiving,
For her Son so sorely grieving,

Could forbid his tears to flow!

I't

Pro peccatis suae gentis
Vidit Iesum in tormentis
Et flagellis subditum;
Vidit suum dulcem natum
Morientem, desolatum,
Dum emisit spiritum.

Eia mater, fons amoris!
Me sentire vim doloris

Fac, ut tecum lugeam;
Fac, ut ardeat cor meum

In amando Christum Deum,

Ut sibi complaceam.

Sancta mater, istud agas,

Crucifixi fige plagas

Cordi meo valide;

Tui nati vulnerati,

Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide.

Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere,

Donec ego vixero;

Iuxta crucem tecum stare,

Te libenter sociare

In planctu desidero.

« السابقةمتابعة »