صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

68. Johannes Mauburnus, geboren zu Brüffel, geft. 1491.

69. Peter von Dresden, starb zu Prag 1440; ist Verfasser des deutsch-lateinischen Liedes: In dulci iubilo, nun finget und feid froh.

Corrigenda.

Pag. 12 linea 2 a. f. lege gestit pro gestis.
1 a. f. lege praedixit pro pradixit.
8 a. f. lege cito pro ito.

[ocr errors]

18

[ocr errors]

44

"

[merged small][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][subsumed][merged small][merged small][subsumed][ocr errors]
[ocr errors]

13 ab init. lege rex pro Rex,

1 ab init. lege Aquinas pro Aquinus.
4 a. f. lege nato pro nate.
6 ab init. lege terrae pro terra.
7 ab init. lege Deus pro deus.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

8 v. u.

4 v. o.

1 v. u.

1 V. o.

2 v. D
6 v. o.

lies wechselseits statt wechselseit lies dein statt Dein

lies Korne, statt Korne:

lies Borne, statt Borne

53

lies eurer statt Eurer

[blocks in formation]
[blocks in formation]

1 v. u. lies

[blocks in formation]

1 v. u. lies

[blocks in formation]

7 v. o. lies

denken, statt Deuken,

Jeden statt jeden

Herren statt Herrn

14 v. o. lies Sie statt sie.

20 v. o. lies

Versmaß statt Versmaaß

Viertes Jahrhundert.

I. Hilarius.

II. Ambrosius.

III. Augustinus.

I.

Hilari u s.

1.

Lucis largitor splendide, Cuius sereno lumine Post lapsa noctis tempora Dies refusus panditur.

Tu verus mundi Lucifer, Non is, qui parvi sideris Venturae lucis nuntius, Angusto fulget lumine.

Sed toto sole clarior, Lux ipse totus et dies, Interna nostri pectoris Illuminans praecordia :

Adesto rerum conditor,
Paternae lucis gloria,
Cuius admota gratia
Nostra patescunt pectora.

Tuoque plena spiritu,
Secum Deum gestantia,
Ne rapientis perfidi
Diris patescant fraudibus.

« السابقةمتابعة »