صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

17.

Todtengesang Heloisens und der Nonnen beim Grabe

Chor

Abälards.

Ruhe nun in stiller Kammer

der Nonnen. Von des Lebens Lust und Jammer!

Nach der Seeligen Verein

Ging dein Streben,

Zu dem Leben

Deines Heiland's ging'st du ein.

In des Grabes dunkeln Nächten
Glänzt ein Sternbild dem Gerechten:
Der selbst leuchtend wie ein Stern,
Strahlend glühet,

Wenn er fiehet

In des Himmels Glanz den Herrn.

Heloise. Heil dir, der den Kranz errungen
Von dem Strahlenband umschlungen!
Ach mit tausend Thränen wacht,
Grüße sendend,

Küffe spendend,

Deine Braut hier in der Nacht.

Monales.

In aeterna mihi iunctum

Amo dignior defunctum,

Beatorum socium:

Mors piavit,

Qui sanavit

Insanatum animum.

Tecum fata sum perpessa: Tecum dormiam defessa

Et in Sion veniam!

Solve crucem,

Duc ad lucem

Degravatam animam!

Sanctae animae, favete!
Consolare, Paraclete !
Audin? sonat gaudia!
Cantilena

Et amoena

Angelorum cythara :

Requiescant a labore.
Doloroso et amore!

Unionem coelitum

Flagitabant :

Iam intrabunt

Salvatoris adytum.

Chor.

Mir in Ewigkeit verbunden,
Lieb ich dich, der Ruh' gefunden,
Reiner jest in Gottes Haus:
Alle Fehle

Deiner Seele

Tilg't der Tod verföhnend aus.

Mit dir trug ich Leid' und Lasten:
Laß mich müd' nun mit dir rasten
In des ew'gen Vaters Schooß!
Laß mich scheiden,

Lös' vom Leiden

Die gebeugte Seele los.

Helft, ihr Himmlischen, mir flehen z Heil'ger Geist! komm aus den Höhen! Hört ihr? jene Klänge schon?!

Wie die Stimmen

Sanft verschwimmen

Mit der Himmels Harfen Ton!

[ocr errors]

Nuhet nun in stiller Kammer
Von des Lebens Lust und Jammer!
Nach der Seeligen Vercin

Ging eu'r Streben,

Zu dem Leben

Eures Heiland's ging't ihr ein.

18.

Mors peccatoris.

Horrenda mors, tremenda mors, Telo minax et arcu,

Fatale torquet spiculum,
Nulla quod arte vites.
Ceu fumus evanescimus,
Eliminamur omnes:
Abibis hinc! fulgentibus
Non flectitur metallis.

Genae rigebunt cereae;

Fax luminum fatiscet;
Nec pectus eluctabitur;
In ore vox dehiscet.
Laudata forma concidet:
Arteriae pavebunt;

Gelu madebis horrido,

Obsessus a Charonte !

Te lectus uret anxius,

Curis cor exedetur;

Qui vivens: vita, dictus es:
Defunctus, ipsa mors es!

Avere te qui millies
Iussit, iubet valere!

Postesque furtim transvolat,

Quos ante basiabat.

18.

Sündertod.

grimmer Tod, o schlimmer Tod',

Du ziel'st mit Pfeil und Bøgen,
Und noch hat, wenn dein Stachel droht,
Sich keiner ihm entzogen.

Du schonest nicht, lösch'st aus das Licht
Des Lebens von uns Allen:

„Fort, heiß't es, fort“ und dich besticht
Kein Schimmer von Metallen.

Die Wangen starren bleich und kalt,
Die Augen in der Höhle;
Die Brust erlieget der Gewalt ;
Das Wort stockt in der Kehle.
Des Leibes schöne Form zerfällt,
Bang bleiben Pulse stehen,
Und matter Schweiß umfangen hält
Dich in den Todeswehen.

Du seufzest bei des Lagers Brand,

Dein Herz zernagen Sorgen;

[blocks in formation]

Und der dich heut noch freundlich küßt,

Sag't morgen: Ruh in Frieden!

Und hat das Haus, das sonst er grüß't,
Mit schnellem Fuß gemieden.

« السابقةمتابعة »