صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Chor.

Mir in Ewigkeit verbunden,
Lieb ich dich, der Ruh' gefunden,
Reiner jest in Gottes Haus:
Alle Fehle

Deiner Seele

Tilg't der Tod versöhnend aus.

Mit dir trug ich Leid' und Laften:
Laß mich müd' nun mit dir rasten
In des ew'gen Vaters Schooß!
Laß mich scheiden,

Lös' vom Leiden

Die gebeugte Seele los.

Helft, ihr Himmlischen, mir flehen;
Heil'ger Geist! komm aus den Höhen!
Hört ihr? jene Klänge schon?!
Wie die Stimmen

Sanft verschwimmen

Mit der Himmels Harfen Lon!

Ruhet nun in stiller Kammer
Von des Lebens Lust und Jammer!
Nach der Seeligen Vercin

Ging eu'r Streben,

Zu dem Leben

Eures Heiland's ging't ihr ein.

18.

Mors peccatoris.

Horrenda mors, tremenda mors,

Telo minax et arcu,

Fatale torquet spiculum,
Nulla quod arte vites.
Ceu fumus evanescimus,
Eliminamur omnes:
Abibis hinc! fulgentibus
Non flectitur metallis.

Genae rigebunt cereae;

Fax luminum fatiscet;
Nec pectus eluctabitur ;
In ore vox dehiscet.
Laudata forma concidet:
Arteriae pavebunt;

Gelu madebis horrido,
Obsessus a Charonte!

Te lectus uret anxius,

Curis cor exedetur;

Qui vivens: vita, dictus es:

Defunctus, ipsa mors es!

Avere te qui millies
Iussit, iubet valere!

Postesque furtim transvolat,

Quos ante basiabat.

18.

Sündertod.

O grimmer Tod, o schlimmer Tod',
Du ziel'st mit Pfeil und Bogen,

Und noch hat, wenn dein Stachel droht,
Sich keiner ihm entzogen.

Du schonest nicht, lösch'st aus das Licht
Des Lebens von uns Allen:

Fort, heiß't es, fort" und dich besticht
Kein Schimmer von Metallen.

Die Wangen starren bleich und kalt,
Die Augen in der Höhle;
Die Brust erlieget der Gewalt;
Das Wort stockt in der Kehle.
Des Leibes schöne Form zerfällt,
Bang bleiben Pulse stehen,
Und matter Schweiß umfangen hält

Dich in den Todeswehen.

Du seufzest bei des Lagers Brand,

Dein Herz zernagen Sorgen;

Der lebend

Heißt todt

-

[ocr errors]
[blocks in formation]

der Tod selbst - morgen!

Und der dich heut noch freundlich füßt,

Sag't morgen: Ruh in Frieden!

Und hat das Haus, das sonst er grüß't, Mit schnellem Fuß gemieden.

Prope post mortem mortui

Cadaver efferere:

Lamenta sunt solatia

Uxoris et nepotum!

[ocr errors]

Cras lacrymae reconditos
Vertentur in cachinnos!

Sed tu, subi scrobem, subi!
Haec fossa sorbet orbem.

Specum iacentis incolunt Venena, buffo, vermes: Hos aulicos haec aula fert, Hic gratus imperabis. Tributa pendes vermibus, Stipendiumque blattis: Fas his erit grassarier Per ossium medullas.

Cognata gentis atria

Mox finient dolorem:
Semestre ducent lugubre,
Vertentque mox amorem.
Levem precata cespitem
Perenne te silebunt!
Hacres talenta dividet:

Te divident lacertae !

Kaum bist du todt, sie kommen dann
Die Leiche zu bestatten :

Nur lautes Schluchzen trösten kann
Die Vettern und den Gatten!
Schon morgen ändert sich der Ton,
Auf Thränen folget Lachen;

Doch du fahr' hin zur Grube schon !
Die Welt verschlingt ihr Nachen.

Es wohnen in der Todtenwelt,
Gewürme, Kröten, Gifte:
Ein solches Hofgesinde hält
Sich hier der Herr der Grüfte.
An Wurm und Made zahlest du
Den Sold, der ihm versprochen,
Die zehren hier in aller Ruh
Am Marke deiner Knochen.

Es schweigen Schmerz und Klage bald

Im Hause der Verwandten,
Und eh' das Trauerjahr verhallt
Träg't Lieb' schon andre Banden.

Mit dem Gebet an deinem Grab
Bist ewig du vergessen!

Der Erbe theilt dein Gut und Hab:
Du wirst vom Wurm zerfressen!

« السابقةمتابعة »