صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Sro. Quid? caput (19) abscissum demens quum

portat Agave Nati infelicis, sibi tum furiosa videtur ?

Dam. Stultum me fateor (liceat concedere veris) Atque etiam insanum: tantum hoc edissere, quo me Ægrotare putes animi vitio. Sto. Accipe: pri

mùm Ædificas ; (20) hoc est, longos imitaris, ab imo Ad summum, totus moduli bipedalis; et idem : Corpore majorem rides Turbonis in armis (21) Spiritum et incessum : quî ridiculus minùs illo An quodcunque facit Mæcenas, te quoque verum Tanto dissimilem, et tanto certare minorem ? sest,

(18) Caput abscissum--Agave. The prototype here referred to is the same I apprehend as that represented by Bianca in Othello, (fig. 106) who appears to hold in her hand the head (as cut off) of what was the prototype of Hamlet's Horatio.

(20) Ædificas. Damasippus being addicted to the expense of building, may be understood on a recollection that Hudibras compares the upper part of his (viz. Ralph's) figure to a church-spire; and the lower part of it, when reversed, to an obelisk. The comparative shortness of person imputed to him, corresponds with the appearance of his prototype in the moon.

(21) Turbo must, doubtless, have the same prototype as Talgol in Hudibras, fig. 17.

Absentis rane pullis vituli pede pressis, (22)

(22) If the north side of the moon be placed on the right hand, the stomach of the prototype of Hudibras (now Stoicus) will be seen to resemble the horned head of an ox, looking to the north. The face and neck of Hudibras's Ralph (now Damasippus) will constitute the mother frog of the fable, whose bursting is explained by the streaks of light intermixed with the shadows of which she is composed. The young frog that escapes may be referred to the shadow that forms Ralph's forehead ; and those trodden to death, to the marks near the foot of the ox, which have been so often compared to alphabetical letters or figures : a drawing is given of this fable in fig. 115, as copied from the moon.

Fig. 115.

VOL. III.

Unus ubi effugit matri denarrat, ut ingens
Bellua cognatos eliserit. Illa rogare, [fuisset ?
Quantane? num tandem (se inflans) sic magna
Major dimidio. Num tanto? Quum magis atque
Se magis inflaret. Non, si te ruperis (inquit)
Par eris. Hæc à te non multùm abludit imago.
Adde poëmata nunc (hoc est, oleum adde camino)
Quæ si quis sanus fecit, sanus facis et tu.
Non dico horrendam rabiem, (23) (Dam. jam de-

sine,) Sto. cultum Majorem censu (24) (teneas, Damasippe, tuis te) Mille puellarun, puerorum mille furores. (25)

(25) Rabiem. We have seen that the prototype of Ralph (Damasippus) is very frequently compared to a dog, as drawn (barking) in fig. 105.

(24) Cultum majorem censu. This is referable to the streaks of light like lace on Damasippus' (Ralph's) dress; which, in Hudibras likewise, were assimilated to stolen gold lace.

(25) The puerorum furores would not seem to involve any improper allusion, but merely to intimate that Damisippus' (Ralph's) person is made up of the same shadows as compose the boyish-looking figures of Bassanio, (in the Merchant of Venice,) Fortinbras (in Hamlet) and others; In loving them, therefore, he only loves himself.--As Horace, in this satire, deals chiefly in generals, and describes his characters in a very few words, he does not furnish so strong an evidence of his characters being drawn from the moon, as if they were presented in action in continued scenes. That some evidence, however, of that sort results from this satire, will scarcely be denied ; the better

DAM. O major, tandem parcus, insane, minori.

evidence, which is to be drawn from more minute details, I. proceed to deduce, in another volume, conformably to the plan adopted in the first part of this, and in the two former volumes.

END OF THE THIRD VOLUME,

TO THE FIGURES IN THE THIRD VOLUME.

OTHELLO.

[ocr errors]

.

.

.

Fig. 98, Othello and Desdemona ...... Page 6

99, The Sagittary ........... 13
100, Othello's Bonnet. ...
101, Montano, . . . . . .

.. 24
102, A Groupe of Musicians ..
103, The Goat . . . . . .
104, The Handkerchief . . .
105, The Mastiff-Dog ......
106, Bianca . . . . . . . . . . . . . 106
107, The Raven. . . . . . . . . . . . 109
108, The Handkerchief in another Position ... 116
109, The word It . . . . . . . . . . 145

.

.

MERCHANT OF VENICE.

110, Monsieur le Bon . . . . . . . . . 178 111, The Neighbour of Falconbridge ..... 179 112, The Fiend . . . . . . . . . . . . 193 113, The Prince of Arragon . . . . . . . . 213

THIRD SATIRE OF HORACE.

114, The Wash-hand-bason, or Trulla . .... 279 115, The Frog and the Ox . . . . . . . . 289

3. Gillet, Printer, Crown-court, Fleet-street, London.

« السابقةمتابعة »