صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

JOANNIS MILTONI

LONDINENSIS

РОЕМАТА.

Quorum pleraque intra Annum Ætatis Vigefimum confcripfit.

U 2

[ocr errors][ocr errors]

H

EC quæ fequuntur de Authore teftimonia, tametfi ipfe intelligebat non tam de fe quam fupra fe effe dicta, eò quod præclaro ingenio viri, nec non amici ita ferè folent laudare, ut omnia fuis potius virtutibus, quam veritati congruentia nimis cupidè affingant, noluit tamen horum egregiam in se voluntatem non effe notam; cum alii præfertim ut id faceret magnopere fuaderent. Dum enim nimiæ laudis invidiam totis ab fe viribus amolitur, fibique quod plus æquo eft non attributum effe mavult, judicium interim hominum cordatorum atque illuftrium quin fummo fibi honori ducat, negare non poteft.

Joannes Baptifta Manfus, Marchio Villenfis, Neapolitanus, ad Joannem Miltonium Anglum.

T mens, forma, decor, facies, mos, fi pietas fic,

UT

Non Anglus, verùm hercle Angelus ipfe fores.

Ad Joannem Miltonem Anglum triplici poefeos laurea coronandum, Græca nimirum, Latina, atque Hetrufca, Epigramma Joannis Salfilli Romani.

CE

EDE Meles, cedat depreffa Mincius urna;
Sebetus Taffum definat ufque loqui;

At Thamefis victor cunctis ferat altior undas,
per te, Milto, par tribus unus erit.

Nam

[blocks in formation]

G

E

Ad Joannem Miltonum.

Ræcia Mæonidem, jactet fibi Roma Maronem,
Anglia Miltonum jactat utrique parem,

Selvaggi,

Al Signior Gio, Miltoni Nobile Inglese.

O D E.

RGIMI all' Etra ò Clio

Perche di ftelle intreccierò corona

Non più del Biondo Dio

La Fronde eterna in Pindo, e in Elicona,
Dienfi a merto maggior, maggiori i fregi,
A' celefte virtù celesti pregi.

[blocks in formation]

Furar dalle memorie eccelfo onore,

Su l'arco di mia cetra un dardo forte

Virtù m'adatti, e ferirò la morte.

Del

Del Ocean profondo

Cinta dagli ampi gorghi Anglia rifiede
Separata dal mondo,

Però che il fuo valor l'umana eccede:

Questa feconda sà produrre Eroi,

Ch' hanno a ragion del fovruman tra noi.

Alla virtù fbandita

Danno ne i petti lor fido ricetto,
Quella gli è fol gradita,

Perche in lei fan trovar gioia, e diletto;
Ridillo tu, Giovanni, e mostra in tanto
Con tua vera virtù, vero il mio Canto.

Lungi dal Patrio lido

Spinfe Zeufi l' induftre ardente brama
Ch' udio d' Helena il grido

Con aurea tromba rimbombar la fama,

E pèr poterla effigiare al paro

Dalle più belle Idee traffe il più raro.

Cofi l'Ape Ingegnofa

Trae con industria il fuo liquor pregiato

Dal

U 4

« السابقةمتابعة »