صور الصفحة
PDF

tis. Eft ei parvus amnis, qui per aquaedu&us in oppidum derivatus pervadit ejus domos et femitas. Horti ejus fertiles funtfru&uumacidorum, ut pomorum aurantiorum aliorumque fimilium. Ajunt, Anthaliam in occidente Conii effe, dierum ferme decem diftantia. Intercedunt ambas montes Turcomanorum Bani'l Homaid, quorum montium in medio, media propemodum in via inter Conium et al Alaja, eft oppidum conditum ab aliquo regulorum Bani1 Homaid, Fulcoddin di&o, paulo ante noftram aetatem, quod is oppidum de fe Fulcobar appellavit, in planitie, ut ajunt, mediis in montibus, ab occidente Conii, ad diftäntiam itineris quinque dierum, ab oriente Anthaliae, ad diftantiam item quinque dierum ferme. Haec Fulcobar hodie oppidum eft illis ia tra&ibus ampliffimum, illis in montibus, fedes Turcomanicorum de gente Bani'l Homaid.

ol ALAJA eft urbs nova, ut ait Saidi filius, quam condidit Alaoddini, aliquis regum (feu principum) Selgukidarum in Romaania; a quo primum fecundum analogiam di&a eft ol Alajijato, dein levioris et facilioris pronunciationis gratia, ultimis abje&is, extulerunt ol Alaja. Comperi a pluribus, qui venerant inde, quod fit parva urbecula, ad finum maris mediterranei, unum de emporiis illarum terrarum, Anthaliae in auftrum, ad duorum dierum diftantiam, muro cin&tam, aquis et hortis divitem, Anthalia minorem. AKSCHAR, aut, ut alii AK SCHAHR, aut, ut eft in al Athwal, Ach Schahr. Sesqui gradu majorem habet Akfchar longitudinem, ait Saidi filius, quam Cunijah; fed Kunijah habet quadrantem gradus plus in latitudinem; eft, ait, inter amoeniffimas urbes, habet hortos plurimos, et excellentes fru&us. Foret itaque fecundum Saidi filium cjus longitudo 7o grad. lat. 39 gr. 45 min. - Alibi, eam non invenio in libris, praeterquatn apud Saididen, et quae ex ol Athwal defcripfimus. Qui eam vidit, aliquis narrat eam a Kumijah diftare tribus diebus in Septentrionem occidentalem. AMASIJAH, eft, ut narravit aliquis, qui eam vidit, magna urbs, cum muro, caftello, hortis, fluvio magno, et molis aquariis, quibus horti rigam. tur. Ab oriente emporii Sinup, cum flexu ad auftrum ait Saidi filius, T eft , urbs Amafija, quaedam de urbibus philofophorum, celebris a pulchritudine et copia aquarum, et vineis et hortis, Abeß Sinope fex diebus. TFluvius ejus ipfam praeterlapfus effunditur in mare Sinopenfe. ' Perhibet aliquis, qui vidit, ibi fodinam argenti effe. - - CUNI.

CUNIJAH eft urbs celebris, ut ait Saidi filius, habet ab auftro montem, - .

equo defluit amnis, qui Cuniam (feu Iconium) ab occidente fubit. Habet et hortos a plaga montis, ad tres ferme parafangas, In ejus arce eft Platonis philofophi tymbus ( aut mohumentum) ut et Solthani fèdes. Fluvius ejus; ait

río Saidides, rigat hortos; deinde evadit in lacum pratis cin&tum et monti- ,

us undique, ad aliquam ab urbe in Septentrionem diftantiam. „ Fru&us horaei funt ibi abundantes, et praecipue mali Armenici genus, quod Kamroddi. ni appellatur. - AKSARA (per Sad, aut per Sin) eft urbs fru&ibus et arboribus abundans; habet magnum fluvium, qui mediam ipfam fubit. Aqua etiam ex alio quodam rivo in aliquot ejus domos derivatur. Habet etiam arcem magnam munitam media in urbe. Fiunt ibi, ait Saidides, elegantes tapetes. ' Eandem habet cum Akfchar latitudinem, fed longitudinem majorem; abundat fru&ibus, qui inde fuper plauftris Iconium transferuntur, in planitie, quae tota nihil eft nifi pafcua et rivi. Incolae dicunt, ejus viae fpatium effè o&lo et quadragintâ parafangas. Akfara totidem parafangis abeft ab urbe Caefàrea; aut aliter, tribus diaetis.

[ocr errors]

HERAKLAH eft, ut ait Saidi filius, in oriente fluvii defcendentis e monti- '

bus el Alaja, qui deinde ad ultimum ufque territorium Sinopenfe procurrit.

Heracleaad eum fluvium pofita eft, haud procul mari. Haec eft illa, quam de- .

vaftavit or Rafchid. In ejus oriente eft mons ol Kahfi, (feu fpeluncaé feptem dormientium) fecundum opinionem Graecorum. In Tarich (feu rebus geftis) el Watfcheki habetur, quod illa fpelunca adhuc in eo monte vifàtur. ΚAISARIJAH (per Sin, et per Sad) eft urbs magna, arboribus et hortis et fru&ibus dives et fontibus, qui eam allabuntur. Intra fe habet arcem munitam, et in ea Solthani fedem. A Caefare nomen habet, et Saidi filius, urbs infignis, in qua degit terrarum earum Solthanus, , et a qua tranfit ad Iconium In ejus oriente eft Siwas. Abeft ab Akfara quatuor diaetis. SiWAS (Sebaftia) eft urbs magna, muro cin&a, cum arce parva, fon tibus, et paucis arboribus. . dimidia fere parafanga abeft a magno fuo fluvio. siwas, aitSaidi filius, eft inter metropoles, celebris apud mercatores, in plano. Qui peragrarunt eas regiones, ajunt, intereffe Siwafam et çaefàream fexaginta milliária; et effe in illa via viginti quatuor Chan (feu diverforia) ubi reperiantur omnia peregrinantibus neceffària, defertis et folitariis, praefertim hiberno tempore, " Habct ab oriente urbem Arzen er Rum., Et admodum frigida. AR

[ocr errors]

ARZAN or RUMI (feu Romanorum, aut Graecorum) eft, ut ait Saidi filius, in ultima Romania orientali. Ab ejus oriente Septentrionali eft fcaturigo Eufratis. Arian, ait Iacutus in al Mofchtarek, eft urbs in folo Armenico. Eft etiam alia urbs huic cognominis, prope Chaliath pariter Armeiiica. Filius Chalekani perhibet, Arian er Rumi effe Ka!ikali, fub titulo: finiël filius el Kafeni, 'i Kalenfis. Sed fatis jam, de ea egimus in tabula Mefopotamiae, ut opus non fit hic repetere.

MALATHIJA (Melitene) eft urbs abundans arboribus et fru&ibus, et, ut ait Haukali filius, cin&a montibus nucum feracibus et aliorum fructuum, qui, domino deftituti, pateant cuivis. Metropo!in praefidiariorum limitum appellat eam Saidi filius, et collocat in feptentrione montis ambientis, cujus ifi occidente eit Sis. Eft urbs muro cincta, in plano, fed m ntss procul eam ambiunt; habet parvum fluvium , et ad eum hortos quam plurimos, quos rigat; urbis idem quoque murum alluit. Eft admodum frigida. facet in auftro Siwafi, et diftat ab illa tribus fere diaetis; in occidente Kachta et Karkar, ad diftantiam duarum fere diaetarum; in feptentrione Zabathrae, ad diftantiam magnae diaetae. Habet Malathia quoque aquaeduëtum, qui urbem intrat, et in domos atque plateas derivatus eft. A longinquo cin&a eft montibus.

ANTHALIJAH (eft celebris, at ait Saidi filius, ejus portus non eft valde fecurus) Auctor ol Anwari, ait, ibi fuiffe claffem ') domini pylarum *);T et Graecos eam obtinuiffe. Sed hoc noftro tempore Moflemos ea fuiffe potitos. , Au&or ol Athwal appellat eam infulam Anthalijah ). Et fane deprehendimus illam quoque in mappa depi&iam in mare porre&am. Abundat arboribus, ut refert aliquis fpe&tator, et hortis, et plantis acidis ; et habet arcem munitam Haukali filius appellat arcem fortem Rumaeam, ad litus maris, cum ampla praetura et hominibus frequente. AN.

1) “ypoN ***•:. Sic in Leid. Etiam 3) Deleto teftimonio Saididae et al Ath. in viennenfe fic fuit, quandoquidem Schi- wal adfcriptum erat: Latitudo Anthaliaekardus fic vertit, accipiens pro nomine corrupta. . Certo enim comperi, illam efTe, proprio: Eft ibi Aftul praefectus exercitus. in pun&o Iconii occidentali, Qgum vero i„f„;fi,,., .^ %^to^cN Afithul, fub quo conftet , §god I$onii latitudo fit 41 grad. nomine quale Graecum lateat, non ex- non poteft latitudo Anthaliae ad minimum puto. minor effe 4o grâdibus. In quibufdam2) Ciliffarum puta, unde e Cilicia in Sy- tabulis exftat. iJng. 54. gr. mih. 32. is. riam tranfitur, - $ tit. 4 I.

1

s ANKARAH vel ANKURIJAH, eft urbs, ut ait Saidi filius, cum arce (u.

perexcelfo colle. caret hortis et aquis libere vagantibus. eft in montibus; bibunt ibi e puteis fcaturientibus, fed parum profundis. (Eft in feptentrionem et orientem Iconii ad quinque dierum diftantiam. Intercedit Ankurijam et Ackfcharam quatuor dierum iter; et haec quidem, Ackfehar, in occidentem vergit, illa vero in orientem.) _ Quinque dies interfunt Ancyram et Kaftamunijah; et haec quidem, Kaftamunijah, refpicit orientem et fèptentrionem, illa vero occidentem et meridiem.

AMMURIJAH *) eft urbs magna, habens intra fe arcem munitam. incolae plurimi funt Turcomanni. parum inftru&a eft hortis. habet fontes et fluvium. (Eft ibi magna domus, quam dicunt effe domum Belkis, uxoris Salomonis, filii Davidis.) Occurrit ejus nomen in annalibus. Eam expugnavit. ol Motafemus.

TUCAT eft urbs parva in pede montis terrei, rubri, cum hortis et arboribus et fru&ibus egregiis, temperata quoad aeftum et frigus; cum arce pulchra parva. Qui vidit aliquis, abeffè dicit eam a Siwas in feptentrionem iter bidui.

[ocr errors][subsumed]

Aran ( Iran vulgo) eft, ut ait Iacutus in al Mofchtareck, provincia cefebris Adverbaiganae contermina. Eft,etiam caftellum in tra&ibus I(azwinae.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Idem of Mofchtarek exhibet Erminijah aut ct Erminijjah. Sed o1' Löbab fcribit Arminijah. Abfoluta Romania tranfit au&or ad luftrandam Armeniam, Arranam et Adzerbaigamam, tres magnas provincias, quas jungere folent fcriptores hujusgeneris tam in defcriptione, quam in pi&ura: propterea quod inter fe implicitae funt, et difficulter defignando poffunt feparari. His attribuimus partem terrarum, quae in earum funt pun&to (aut linea) feptentrionali, quamquam funt terrae ad litus maris Kirmenfis orientale auftrale. Provincias has fimtul fumtas claudunt ab occidente termini Romaniae, et aliquid de terminis Mefopotamiae: ab auftro, pars terminorum Mefopotamiae et âl Iraki.; ab oriente Belad ol Gabali (feu regio montana) et od Dâilomitae usque ad mare Cafpium. ab feptentrione montes ol Atik. (vel Kaitak.) In fpecie terminant Adverbaiganam ab oriente Montana regio, et quae complent hunc terminum, terrae Dailomitarum; ab auftro 'l Irak apud agium Holwanae, et aliquid limitum Mefopotamiae. Plurima pars Adzerbaiganae, ut ait Haukahi filius, eft montana. Armeniam claudunt ab occidente Belad or Rumi (feu Romania) et haec quoque plerumque eft montana. . Ahmad, filius Jakubi, dividit Armeniam in tres partes. Prima comple&titur Kalikala, Challath, Schamfchath; et his interje&a. Secunda Charan, Tafiis, Bab al Lan, et his interje&a. Tertia, Bardaah quae eft Madinat (urbs) or Ram, dein al Bailekan, et Babalabwabi. fcu • portam portarum, aut portam maximam.) Jacut ol Hamatenfis ait, Armeniam effe nomen generale commune quatuor partibus, quae contineant regiones atque urbes cohaerentes. Primam ftatuit a Bailekan ad Schirwan, et his interpofita. Secundae tribuit TaHis, quae eft Chalran, et Bab Fairuzkobadv, et al Korr; tertiae 's Safargam, et ad Dabii, et Nafohwi, quae eft Nakgawan. Quartae Kort Hefh Zejad, quae et Chort Bert appellatur, et Challath, et Arzenar Rum et his interje&ta, Alio

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« السابقةمتابعة »