صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

SYLVARUM LIBER

Anno tatis 16.

In obitum * Procancellarii medici.

Arere fati difcite legibus,

PA

Manufque Parcæ jam date fupplices, Qui pendulum telluris orbem

Iäpeti colitis nepotes.

Vos fi relicto mors vaga Tænaro
Semel vocârit flebilis, heu moræ
Tentantur incafsùm dolique;

Per tenebras Stygis ire certum eft.

Si deftinatam pellere dextera
Mortem valeret, non ferus Hercules

Neffi venenatus cruore

Æmathiâ jacuiffet Oetâ.

Nec fraude turpi Palladis invidæ
Vidiffet occifum Ilion Hectora, aut
Quem larva Pelidis peremit

Enfe Locro, Jove lacrymante.

[ocr errors][merged small][merged small]

* Dr. John Goflyn, Mafter of Caius college, and the King's Profeffor of phyfic, who died when he was a fecond time Vice Chancellor in October 1626. So that the date of Milton's age is wrong.

Si trifte fatum verba Hecatëia

Fugare poffint, Telegoni parens
Vixiffet infamis, potentique
Ægiali foror usa virgâ.

Numenque trinum fallere fi queant

Artes medentûm, ignotaque gramina,
Non gnarus herbarum Machaon
Eurypyli cecidiffet haftâ.

Læfiffet & nec te Philyreie
Sagitta echidna perlita fanguine,
Nec tela te fulmenque avitum
Cæfe puer genitricis alvo.
Tuque O alumno major Apolline,
Gentis togata cui regimen datum,
Frondofa quem nunc Cirrha luget,

Et mediis Helicon in undis,
Jam præfuiffes Palladio gregi
Lætus, fuperftes, nec fine gloria,
Nec puppe luftraffes Charontis
Horribiles barathri receffus.
At fila rupit Perfephone tua
Irata, cum te viderit artibus

Succoque pollenti tot atris

Faucibus eripuiffe mortis.

20

25

30

35

VOL. II.

40

Z

Co

Colende Præfes, membra precor tua
Molli quiefcant cefpite, & ex tuo
Crefcant rofæ, calthæque bufto,
Purpureoque hyacinthus ore.
Sit mite de te judicium Æaci,
Subrideatque Ætnæa Proferpina,
Interque felices perennis
Elyfio fpatiere campo.

In quintum Novembris, Anno Ætatis 17.

A M pius extremâ veniens läcobus ab arcto

JA

Teucrigenas populos, latéque patentia regna
Albionum tenuit, jamque inviolabile fœdus
Sceptra Caledoniis conjunxerat Anglica Scotis:
Pacificufque novo felix divefque fedebat
In folio, occultique doli fecurus & hoftis:
Cum ferus ignifluo regnans Acheronte tyrannus,
Eumenidum pater, æthereo vagus exul Olympo,
Forte per. immenfum terrarum erraverat orbem,
Dinumerans fceleris focios, vernafque fideles,
Participes regni poft funera mofta futuros;
Hic tempeftates medio ciet aëre diras,

45

5

ΤΟ

Illic unanimes odium ftruit inter amicos,

Armat

Armat & invictas in mutua vifcera gentes;
Regnaque olivifera vertit florentia pace,
Et quofcunque videt puræ virtutis amantes,
Hos cupit adjicere imperio, fraudumque magifter
Tentat inacceffum fceleri corrumpere pectus,
Infidiafque locat tacitas, caffefque latentes

Tendit, ut incautos rapiat, feu Cafpia tigris
Infequitur trepidam deferta per avia prædam
Nocte fub illuni, & fomno nictantibus aftris.
Talibus infeftat populos Summanus & urbes
Cinctus cæruleæ fumanti turbine flammæ.
Jamque fluentifonis albentia rupibus arva
Apparent, & terra Deo dilecta marino,
Cui nomen dederat quondam Neptunia proles,
Amphitryoniaden qui non dubitavit atrocem
Æquore tranato furiali pofcere bello,
Ante expugnatæ crudelia fæcula Troja.

At fimul hanc opibufque & feftâ pace beatam
Afpicit, & pingues donis Cerealibus agros,
Quodque magis doluit, venerantem numina veri
Sancta Dei populum, tandem fufpiria rupit
Tartareos ignes & luridum olentia fulphur ;
Qualia Trinacria trux ab Jove claufus in Ætna

Z 2

15

20

25

30

35

Eflat

[ocr errors]

40

Efflat tabifico monftrofus ob ore Tiphæus.
Ignefcunt oculi, ftridetque adamantinus ordo
Dentis, ut armorum fragor, ictaque cufpide cufpis.
Atque pererrato folum hoc lacrymabile mundo
Inveni, dixit, gens hæc mihi fola rebellis,
Contemtrixque jugi, noftraque potentior arte.
Illa tamen, mea fi quicquam tentamina poffunt,
Non feret hoc impune diu, non ibit inulta.
Hactenus; & piceis liquido natat aëre pennis; 45
Quà volat, adverfi præcurfant agmine venti,
Denfantur nubes, & crebra tonitrua fulgent.
Jamque pruinofas velox fuperaverat Alpes,
Et tenet Aufoniæ fines, à parte finiftra
Nimbifer Appenninus erat, prifcique Sabini,
Dextra veneficiis infamis Hetruria, nec non
Te furtiva Tibris Thetidi videt ofcula dantem;
Hinc Mavortigenæ confiftit in arce Quirini.
Reddiderant dubiam jam fera crepufcula lucem,
Cum circumgreditur totam Tricoronifer urbem, 55
Panificofque Deos portat, fcapulifque virorum
Evehitur, præeunt fubmiffo poplite reges,
Et mendicantum feries longiffima fratrum;
Cereaque in manibus geftant funalia cæci,

50

« السابقةمتابعة »