صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Et tua fumabunt noftris altaria donis,

Solus et in fuperis tu mihi fummus eris. Deme meos tandem, verùm nec deme furores, Nefcio cur, mifer eft fuaviter omnis amans: 100 Tu modo da facilis, pofthæc mea fiqua futura eft, Cufpis amaturos figat ut una duos.

HAE

AEC ego mente olim lævâ, studioque fupino
Nequitiæ pofui vana trophæa meæ.

Scilicet abreptum fic me malus impulit error, 105
Indocilifque ætas prava magiftra fuit.
Donec Socraticos umbrofa Academia rivos
Præbuit, admiffum dedocuitque jugum.
Protinus extinctis ex illo tempore flammis,

Cincta rigent multo pectora nostra gelu.

Unde fuis frigus metuit puer ipse sagittis,
Et Diomedeam vim timet ipsa Venus.
In Proditionem Bombardicam.

[ocr errors]

UM fimul in regem nuper fatrapafque Britannos

CU

Aufus es infandum perfide Fauxe nefas, Fallor? an et mitis voluifti ex parte videri,

Et penfare malâ cum pietate fcelus? Scilicet hos alti miffurus ad atria cœli,

Sulphureo curru flammivolifque rotis. Qualiter ille feris caput inviolabile Parcis Liquit lördanios turbine raptus agros.

SICCIN

In eandem.

ICCINE tentafti cœlo donâffe Iäcobum
Quæ feptemgemino Bellua monte lates?

X x 2

5

Ni

[graphic]

I

In inventorem Bombarda.

Apetionidem laudavit cæca vetustas,

Qui tulit ætheream folis ab axe facem;
At mihi major erit, qui lurida creditur arma,
Et trifidum fulmen furripuiffe Jovi.

A

Ad Leonoram Roma canentem.

NGELUS unicuique fuus (fic credite gentes)
Obtigit æthereis ales ab ordinibus.

Quid mirum? Leonora tibi fi gloria major,

Nam tua præfentem vox sonat ipsa Deum. Aut Deus, aut vacui certè mens tertia cœli Per tua fecretò guttura ferpit agens ; Serpit agens, facilifque docet mortalia corda Senfim immortali affuefcere poffe fono. Quòd ficuncta quidem Deus eft, per cunctaque fufus, In te unâ loquitur, cætera mutus habet.

A

Ad eandem.

5

10

LTERA Torquatum cepit Leonora poëtam,

Cujus ab infano ceffit amore furens.

Ah miser ille tuo quantò feliciùs ævo
Perditus, et propter te Leonora foret!
Et te Pieriâ fenfiffet voce canentem

Aurea maternæ fila movere lyræ,
Quamvis Dircæo torfiffet lumina Pentheo
Sævior, aut totus defipuiffet iners,
Tu tamen errantes cæcâ vertigine fenfus
Voce eadem poteras compofuiffe tuâ;

5

10

Et

[ocr errors]

Et poteras ægro fpirans fub corde quietem
Flexanimo cantu reftituiffe fibi.

[ocr errors]

Ad eandem.

Redula quid liquidam Sirena Neapoli jactas,
Claraque Parthenopes fana Achelöiados,
Littoreamque tuâ defunctam Naiada ripâ
Corpora Chalcidico facra dediffe rogo?
Illa quidem vivitque, et amœnâ Tibridis undâ 5
Mutavit rauci murmura Paufilipi.

Illic Romulidûm ftudiis ornata fecundis,
Atque homines cantu detinet atque Deos.
+ Apologus de Ruftico et Hero.

R

Ufticus ex malo fapidiffima poma quotannis

Legit, et urbano lecta dedit Domino:
Hinc incredibili fructûs dulcedine captus

Malum ipfam in proprias tranftulit areolas.
Hactenus illa ferax, fed longo debilis ævo,

Mota folo affueto, protenùs aret iners.
Quod tandem ut patuit Domino, fpe lufus inani,
Damnavit celeres in fua damna manus.
Atque ait, heu quantò fatius fuit illa Coloni
(Parva licet) grato dona tuliffe animo!

5

10

Poffem ego avaritiam frænare, gulamque voracem:
Nunc periere mihi et fœtus et ipfe parens.
Elegiarum Finis.

† Added in the Edit. of 1673.

SY L

SYLVAR UM LIBER.

P

Anno Etatis 16.

In obitum || Procancellarii medici.

ARERE fati difcite legibus,

Manufque Parcæ jam date fupplices,

Qui pendulum telluris orbem

Iäpeti colitis nepotes.

Vos fi relicto mors vaga Tænaro
Semel vocârit flebilis, heu moræ
Tentantur incassùm dolique;

Per tenebras Stygis ire certum eft.

Si deftinatam pellere dextera
Mortem valeret, non ferus Hercules

Neffi venenatus cruore
AEmathiâ jacuiffet Oetâ.

Nec fraude turpi Palladis invidiæ
Vidiffet occifum Ilion Hectora, aut
Quem larva Pelidis peremit
Enfe Locro, Jove lacrymante.

5

10

15

|| Dr. John Goflyn, Mafter of Caius college, and the King's Professor of phyfic, who died when he was a fecond time Vice-Chancellor in October 1626. So that the date

of Milton's age is wrong.

« السابقةمتابعة »