صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Α. D. 96.

REV. XXI. 12-20.

Α. D. 96.

VER. 12.

VER. 16. "Εχουσάν τε τείχος μέγα και υψηλόν, Και η πόλις τετράγωνος κείται, και το έχoυσαν πυλώνας δώδεκα, και επί τοϊς | μήκος αυτής τοσούτον έστιν όσον και το συλώσιν αγγέλους δώδεκα, και ονόματα πλάτος και εμέτρησε την πόλιν τώ καεπιγεγραμμένα, ά εστι των δώδεκα φυλών λάμω επι σταδίων δώδεκα χιλιάδων» το των υιών Ισραήλ:

μήκος και το πλάτος και το ύψος αυτής a And had a wall great and high,

ίσα εστί. and had twelve gates, and at the gates And the city lieth foursquare, and twelve angels, and names written thereon, the length is as large as the breadth, and which are the names of the twelve he measured the city with the reed, twelve tribes of the children of Israel: thousand furlongs. The length and the

a And the gates of the city shall be breadth and the height of it are equal. after the names of the tribes of Israel :

VER. 17. three gates northward; one gate of Reuben, one gate of Judah, one gate Και εμέτρησε το τείχος αυτής εκατόν of Levi. And at the east side tour τεσσαράκοντα τεσσάρων πηχών, μέτρον άνthousand and five hundred : and three | θρώπου, δ' έστιν αγγέλου. gates; and one gate of Joseph, one And he measured the wall thereof, an gate of Benjamin, one gate of Dan. hundred and forty and four cubits, acAnd at the south side four thousand cording to the measure of a man, thut and five hundred measures : and three is, of the angel. gates; one gate of Simeon, one gate of Issachar, one gate of Zebulun. At

VER. 18. the west side four thousand and five

Και ήν ή ενδόμησις του τείχους αυτής, hundred, with their three gates : One | ίασπις· και η πόλις χρυσίον καθαρόν, gate of Gad, one gate of Asher, one | όμοία υάλω καθαρώ. gate of Naphtali, Isa. xlviii. 31–34.

And the building of the wall of it was VER. 13.

of jasper : and the city was pure gold, 'Απ' ανατολής, πυλώνες τρείς από like unto clear glass. βορρά, πυλώνες τρείς: από νότου, πυλώνες

VER. 19. τρείς από δυσμών, πυλώνες τρείς. On the east three gates ; on the north | παντί λίθω τιμίω κεκοσμημένοι: ο θεμέ

Και οι θεμέλιοι του τείχους της πόλεως tliree gates ; on the south three gates ; | λιος ο πρώτος, ίασπις· ο δεύτερος, σάπand on the west three gates.

φειρος: ο τρίτος, χαλκηδών: ο τέταρτος, VER. 14.

σμάραγδος: Και το τείχος της πόλεως έχον θεμε a And the foundations of the wall of λίους δώδεκα, και εν αυτοίς ονόματα των | the city were garnished with all manδώδεκα αποστόλων του αρνίου.

ner of precious stones. The first founAnd the wall of the city had twelve

dation was jasper; the second, supfoundations, a and in them the names of phire; the third, a chalcedony; the the twelve apostles of the Lamb.

fourth, an emerald ;

a thou afflicted, tossed with tema And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus pest, and not comforted, behold, I will Christ himself being the chief corner

lay thy stones with fair colours, and stone, Eph. ii. 20.

lay thy foundations with sapphires.

And I will make thy windows of VER. 15.

agates, and thy gates of carbuncles, Και ο λαλών μετ' εμού, είχε κάλαμον | Isa. liv. 11, 12. χρυσούν, ίνα μετρήση την πόλιν, και τους

VER. 20. πυλώνας αυτής, και το τείχος αυτής.

Ο πέμπτος, σαρδόνυξ· ο έκτος, σάρ8 And he that talked with me had a διος: ο έβδομος, χρυσόλιθος: ο όγδοος, βήgolden reed to measure the city, and the ί ρυλλος» ο ένατος, τοπάζιου» ο δέκατος, gates thereof, and the wall thereof.

χρυσόπρασος: ο ενδέκατος, υάκινθος: ο δωa See on chap. xi. ver. 1.

δέκατος, αμέθυστος.

A. D. 96.

REY, XXI. 20–25.

A. D. 96.

The fifth, sardonyx ; the sixth, sur Gentiles shall come unto thee. The dius; the seventh, chrysolute; the eighth, multitude of camels shall cover thee, beryl; the ninth, a topas; the tenth, a the dromedaries of Midian and Epchrysoprasus ; the eleventh, a jacinth ; hah; all they from Sheba shall come: the twelfth, an amethyst.

they shall bring gold and incense;

and they shall shew forth the praises VER. 21.

of the LORD. All the flocks of Kedar Kai oi Bádena Tuãves, Saúdexc Mapo shall be gathered together unto thee, γαρίται, ανά εις έκαστος των πυλώνων ήν | the rams of Nebaioth shall minister εξ ενός μαργαρίτου και η πλατεία της | unto thee : they shall come up with rónews, Xevolov na fapàr, des lados da- acceptance on mine altar, and I will φανής. .

glorify the house of my glory. Who And the twelve gates were twelve

are these that fly as a cloud, and as pearls ; every several gate was of one

the doves to their windows? Surely pearl: and the street of the city was

the isles shall wait for me, and the pure gold, as it were transparent glass.

ships of Tarshish first, to bring the

sons from far, their silver and their VER. 22.

gold with them, unto the name of the Kai vady our sidov ev aitp å våg Kúgtos LORD thy God, and to the Holy One • Ede o marrompátæg, vaos aitñs totis of Israel, because he hath glorified και το αρνίον.

thee. And the sons of strangers shall And I saw no temple therein : for the shall minister unto thee ; for in my

build up thy walls, and their kings Lord God Almighty and the Lamb are

wrath I smote thee, but in my favour the temple of it.

have I had mercy on thee. ThereVER. 23.

fore thy gates shall be open conΚαι η πόλις ου χρείαν έχει του ηλίου | tinually; they shall not be shut day oudi rñs orahens, iva pairwcu iv avrše i thee the forces of the Gentiles, and

nor night; that men may bring unto γαρ δόξα του Θεού έφώτισεν αυτήν, και ο λύχνος αυτής το αρνίον.

that their kings may be brought, Isa. .

Ix. 3—11. Go through, go through a And the city had no need of the sun, the gates; prepare ye the way of the neither of the moon, to shine in it: for people ; cast up, cast up the highthe glory of God dil lighten it, and the way; gather out the stones; litt up Lamb is the light thereof.

a standard for the people. Behold, a See on ver. 11.

the LORD hath proclaimed unto the

end of the world, Say ye to the daugbVER. 24.

ter of Zion, Behold, thy salvation Και τα έθνη των σωζομένων εν τω φωτί | cometh; behold, bis reward is with αυτής περιστατήσουσι και οι βασιλείς της | him, and his work before him. And gñs pépovot too sótav sai thy tereno as they shall call them, The holy people, των εις αυτήν. .

The redeemed of the LORD: and thou a and the nations

shalt be called, Sought out, A city not

them which are saved shall walk in the light of it: bund

forsaken, lx. 10–12. the kings of the earth do bring their isles shall bring presents : the kings

b The kings of Tarshish and of the glory and honour into it.

of Sheba and Seba shall offer gifts. a And the Gentiles shall come to Yea, all kings shall fall down before thy light, and kings to the brightness him : all nations shall serve him, of thy rising. Lift up thine eyes Psal. Ixxii. 10, 11. round about, and see : all they gather themselves together, they come to

VER. 25. thee: thy sons shall come from far, Και οι πυλώνες αυτής ου μη κλεισθωand thy daughters shall be nursed at

σιν ημέρας» νυξ γαρ ουκ έσται εκεί. . thy side. Then thou shalt see, and flow together, and thine heart shall

And the gates of it shall not be shut

at all by day: * for there shall be na fear, and be enlarged ; because the abundance of the sea shall be con.

night there. verted unto thee, the forces of the a And there shall be no night there;

A. D. 96.
REV. XXI. 25-27.--XXII. 1.

A. D. 96. and they need no candle, neither light which do iniquity, Matt. xiii. 41. of the sun; for the Lord God giveth Know ye not that the unrighteous them light: and they shall reign for shall not inherit the kingdom of God? ever and ever, chap. xxii. 5. Thy Be not deceived: neither fornicators, sun shall no more go down; neither nor idolaters, nor adulterers, nor efshall thy moon withdraw itself: for feminate, nor abusers of themselves the LORD shall be thine everlasting with mankind, Nor thieves, nor colight, and the days of thy mourning vetous, nor drunkards, nor revilers, nor shall be ended, Isa. lx. 20. And it extortioners, shall inherit the kingshall come to pass in that day, that dom of God, 1 Cor. vi. 9, 10. Now the light shall not be clear, nor dark: the works of the flesh are manifest, But it shall be one day which shall be which are these ; Adultery, fornicaknown to the LORD, not day, nor tion, uncleanness, lasciviousness, Idolnight: but it shall come to pass, that atry, witchcraft, hatred, variance, at evening time it shall be light, Zech. emulations, wrath, strife, seditions, xiv. 6, 7.

heresies, Envyings, murders, drunkenVER. 26.

ness, revellings, and such like: of the Και οίσουσι την δόξαν και την τιμήν which I tell you before, as I have των εθνών εις αυτήν. .

also told you in time past, that they And they shall bring the glory and which do such things shall not inherit honour of the nations into it.

the kingdom of God, Gal. v. 19–21.

Follow peace with all men, and holia See on ver. 24. clause 2.

ness, without which no man shall see VER. 27.

the Lord, Heb. xii. 14. Και ου μη εισέλθη εις αυτήν πάν κα

bSee on Luke x. ver. 20. clause 2. νούν, και ποιούν βδέλυγμα, και ψεύδος» εί

CHAP. XXII.--VER. 1. μη οι γεγραμμένοι εν τω βιβλίο της ζωής του αρνίου. .

Και έδειξέ μοι καθαρόν ποταμών ύδατος a And there shall in no wise enter into

ζωής, λαμπρόν ώς κρύσταλλον, εκπορευό

μενον εκ του θρόνου του Θεού, και του it any thing that defileth, neither what

αρνίου, , soever worketh abomination, or maketh a lie: b but they which are written in the a And he shewed me a pure river of Lamb's book of life.

water of life, clear as crystal, proceed* All the days wherein the plague ing out of the throne of God und of the shall be in him he shall be defiled; he is unclean: he shall dwell alone; They shall be abundantly satisfied without the camp shall his habitation with the fatness of thy house ; and be, Lev. xiii. 46. I will early destroy thou shalt make them drink of the all the wicked of the land ; that I river of thy pleasures, Psal. xxxvi. 8. may cut off all wicked doers from the There is a river, the streams whereof city of the LORD, Psal. ci. 8. And shall make glad the city of God, the an highway shall be there, and a way, holy place of the tabernacles of the and it shall be called, The way of most High, xlvi. 4. I will open rivers holiness; the unclean shall not pass in high places, and fountains in the over it; but it shall be for those: the midst of the valleys: I will make the wayfaring men, though fools, shall wilderness a pool of water, and the not err therein,"Isa. xxxv. 8. Awake, dry land springs of water, Isa. xli. 18. awake ; put on thy strength, 0 Zion; For thus saith the LORD, Behold, I put on thy beautiful garments, O Je- will extend peace to her like a river, rusalem, the holy city: for henceforth and the glory of the Gentiles like a there shall no more come into thee the flowing stream: then shall ye suck, uncircumcised and the unclean, lii. 1. ye shall be borne upon her sides, and For I will cleanse their blood that I be dandled upon her knees, lxvi. 12. have not cleansed : for the LORD And it shall be in that day, that live dwelleth in Zion, Joel iii. 21. The ing waters shall go out from JerusaSon of man shall send forth his angels, lem ; half of them toward the former and they shall gather out of his king- sea, and half of them toward the dom all things that offend, and them hinder sea : in summer and in winter VOL. III.

2 M

A. D. 96.

REV. XXII. 1-6.

A. D. 96.

shall it be, Zech. xiv. 8. Jesus an- sight to the blind, to set at liberty swered and said unto her, If thou them that are bruised, Luke iv. 18. knewest the gift of God, and who it is Who his own self bare our sins in bis that saith to thee, Give me to drink; own body on the tree, that we, being thou wouldest have asked of him, and dead to sins, should live unto righte he would have given thee living water, ousness: by whose stripes ye wete John iv. 10. Jesus stood and cried, healed, 1 Pet. ii. 24. saying, If any man thirst, let him come unto me, and drink. He that

VER. 3. believeth on me, as the Scripture hath Και πάν κατανάθεμα ουκ έσται έτι και said, out of his belly shall flow rivers : Spéveç tou soữ xal to apvlev iv abta of living water. (But this spake he | έσται» και οι δούλοι αυτού λάτρεύσουσιν of the Spirit, which they that believe aire. on him should receive : for the Holy

# And there shall be no more curse: Ghost was not yet given ; because but the throne of God and of the Lamb that Jesus was not yet glorified,) vii. shall be in it; and his servants shall 37-39.

serve him: VER. 2. "Εν μέσω της πλατείας αυτής, και του

a And men shall dwell in it, and FOTO MO ŠYTEūder sai évtellder, Fúmor Sons, there shall be no more utter destrucποιούν καρπούς δώδεκα, κατά μήνα ένα, | stion; but Jerusalem shall be safely Itartov &Todidoữr Tòn xappròn aitomo xal inhabited; Zech. xiv. 11. See also on τα φύλλα του ξύλου εις θεραπείαν τών | chap. xxi. ver. 4, 5. Ov@r.

b See on chap. vii. ver. 15—17. In the midst of a the street of it, and

VER. 4. on either side of the river,

was there the tree of life, which bare twelve man- to čvoja aútoŰ ÉTi tã PLETOÚT AV aität

Και όψονται το πρόσωπον αυτού και ner of fruits, and yielded her fruit every month: and the leaves of the tree a And they shall see his face ; band were for c the healing of the nations.

his name shall be in their foreheads. * And the street of the city was

a See on Matt. y. ver. 8. clause 2. pure gold, as it were transparent

b See on chap. ii. ver. 17. clause 4. glass, chap. xxi. 21.

VER. 5. b See on chap. ii. ver. 7. clause 3. •Then said he unto me, These ixoubt róxvou sal pærès hriev, Kúpect

Kal vùg oux écrai éxeĩ xal Xplav oir waters issue out toward the east | Θεός φωτίζει αυτούς και βασιλεύσουσιν country, and go down into the desert, is tos clavas tão alérov. and go into the sea: which being brought forth into the sea, the waters

* And there shall be no night there; shall

be healed. And it shall come and they need no candle, neither light of to pass, that every thing that liveth, the sun; for the Lord God giveth them which moveth, whithersoever the ri-light: band they shall reign for ever vers shall come, shall live: and there and ever. shall be a very great multitude of

See on chap. xxi. ver. 25. fish, because these waters shall come

See on Matt. xix. ver. 28. clause S. thither : for they shall be healed; and every thing shall live whither the

VER. 6. river cometh, Ezek. xlvii. 8, 9. But unto you that fear my name shall the

Και είπε μοι· ούτοι οι λόγοι πιστοί Sun of righteousness arise with heal- και αληθινοί και κύριος ο Θεός των αγίαν ing in his wings; and ye shall go

προφητών απέστειλε τον άγγελον αυτού forth, and grow up as calves of the | δείξαι τους δούλους αυτού και δεί γενέσθαι εν stall, Mal. iv. 2. The Spirit of the

τάχει. . Lord is upon me, because he hath And he said unto me, • These sayings anointed me to preach the Gospel to are faithful and true: band the Lord the poor; he hath sent me to heal the God of the holy prophets Csent his angel broken-hearted, to preach deliverance to shew unto his servants the things to the captives, and recovering of which must shortly be done.

Α. D. 96.

REV. XXII. 6-16.

Α. D. 06.

• See chap. xix. 9. ; xxi. 5.
b See on Lake i. ver. 70.

VER. 11.
• See on chap. i. ver. 1. clause 4. “ο άδικών, αδικησάτω έτι και ο ρυπών,

ρυπωσάτω έτι και ο δίκαιος, δικαιωθήτω VER. 7.

έτι και ο άγιος, αγιασθήτω έτι. Ιδού, έρχομαι ταχύ μακάριος και τηρών

a He that is unjust, let him be unjust τους λόγους της προφητείας του βιβλίου ή still: and he which is filthy, let him τούτου.

be filthy still: band he that is righteous, a Behold, I come quickly : 6 blessed is let him be righteous still : and he that he that keepeth the sayings of the pro- is holy, let him be holy still. phecy of this book.

a See on Matt. xxi. ver. 19. a See on chap. iii. ver. 11. clause 1.

b See on Matt. v. ver. 6.
See on chap. i. ver. 3.

VER. 12.
VER. 8.

Και ιδού, έρχομαι ταχύ και ο μισθός Και εγώ Ιωάννης, ο βλέπων ταύτα και μου μετ' εμού, αποδούναι εκάστω ως το ακούων» και ότε ήκουσα και έβλεψα, έπεσα έργον αυτού έσται. προσκυνήσαι έμπροσθεν των ποδών του αγ

a And, behold, I come quickly; band γέλου του δεικνύοντός μοι ταύτα.

my reward is with me, to give every man And I John saw these things, and according as his work shall be. heard them. And when I had heard

. See on chap. iii. ver. 11. clause 1. and seen, I fell down to worship before b See on Matt. xvi. ver. 27.clause 3. the feet of the angel which shewed me these things.

VER. 13.
VER. 9.

"Εγώ είμι το Α και το Ω, αρχή και Και λέγει μοι· “ορα μή συνδουλός σου | τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος. γάρ είμι, και των αδελφών σου των προ a I am Alpha and Omega, the beginφητών, και των τηρούντων τους λόγους του ning and the end, the first and the last. βιβλίου τούτου: τω Θεώ προσκύνησον.

* See on chap. i. ver. 8. clause 1. a Then saith he unto me, See thou do it not: for I am thy fellowservant, and

VER. 14. of thy brethren prophets, and of Μακάριοι οι ποιoύντες τας εντολάς αυthem which keep the sayings of this book: του, ένα έσται και εξουσία αυτών επί το worship God.

ξύλον της ζωής, και τους πυλώσιν εισέλθωa See on chap. xix. ver. 10.

σιν εις την πόλιν.

a Blessed are they that do his comVER. 10.

mandments, that they may have right to Και λέγει μοι: Μη σφραγίσης τους λό the tree of life, and may enter in γους της προφητείας του βιβλίου τούτου· | c through the gates into the city. ότι ο καιρός εγγύς έστιν.

a See on Matt. vii. ver. 21. clause 3. And he saith unto me, a Seal not the • See on chap. ii. ver. 7. clause 3. sayings of the prophecy of this book : c See on John X. ver. 7. b for the time is at hand.

VER. 15. a And the vision of the evening

'Εξω δε οι κύνες και οι φαρμακοί και οι and the morning which was told is πόρνοι και οι φονείς και οι ειδωλολάτραι, και true: wherefore shut thou up the πάς ο φιλών και ποιών ψεύδος: vision; for it shall be for many days, Dan. viii. 26. And he said, Go thy

a For without are dogs, and sorcerers, way, Daniel: for the words are closed and whoremongers, and murderers, und up and sealed till the time of the end, idolaters, and whosoever loveth and mukχίi. 9.

eth a lie. • Blessed is he that readeth, and a See on chap. xxi. ver. 27. clause 1. they that hear the words of this prophecy, and keep those things which

VER. 16. are written therein: for the time is Εγώ Ιησούς έπεμψα τον άγγελός μου at hand, chap. i. 3.

μαρτυρήσαι υμίν ταύτα εαί ταϊς εκκλη

« السابقةمتابعة »