صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

conversant, P. R. i. 131.

couch, P. L. i. 377, ii. 536, iv. 601, ix. 1034
conversation, P. L. viii. 418; P. R. iv. 232. xi. 490; P. R. ii. 282, iv. 585; Com. 270"
converse, P. L. ii. 184, v. 230, vii. 9, viii. Ps. vi. 12.

252, 396, 408, ix. 247, 909 ; P. R. i. 190, couchant, P. L. iv. 406.
iv. 229; Com. 459; Ps. ii. 24.

couch'd, P. L. iv. 1:23, 351, 876; P. R. i.
convers'd, P.R. ii. 52.

501, iv. 225.
conversing, P.L. iv. 639, viii. 432, x. 993. couches, P. L. iv. 405.
onversion, P. L. xi. 724; Dante, I. 2. could st, P. L. iv.950, v. 466, viii. 48, ix.
convert, P.L. V. 492.

1119, x. 831; P. R. iii. 235, 359; S.A.
converts, S. A, 1504.

513, 838, 939; Com. 500; Son. viii. 8.
convex, P.L. ii. 13+, iii. 419, vii. 266. council, P. L. i. 755, ii. 20, 506, vi. 416, 307,
convey, P. L. xii. 75.

X. 428, xi. 661; P.K. i. 10, ii. 118; Son.
conveyance, P. L. i. 707, viii. 628, X. 249.

V. 2.
convey d, P. L. vi. 515, viii. 156.

council-table, Od. Nat. 10.
convict, P. L. x. 83.

counsel, P.L. i. (60, ii. 100, 304, 379, vi.
conviction, P. L. X. 81, 831; P. R. iv. 308. 494, x. 920, 914, 1010; P.R. i. 127, ii.
convince, P. L. vi. 789.

145, iii. 13; S. A, 153, 497, 1251; Son.
convinc'd, P. R. iii. 3; Com. 792.

xii. 1; Psi, 2.
convolvd, P. L. vi. 328.

counseli'd, P. L. ii, 227, ix. 1099.
convoy, Com. 81.

counsellers, S. A. 1653.
convoy d, P. L. vi. 752.

counsels, P. L. I. 88, 168, 636, ii. 115, 125,
convulsion, S. A. 1619.

279, v. 681, 785, vii. 610; Ps. v. 30,
convulsions, P.L. xi. 483.

Ixxxiii. 10.
cool, P. L. iv. 268, 329, v. 39, 300, 396, 655, count, P. L. v. $33, viii. 319; P. R. ii. 248,

ix. 1109, x. 95, 817; P. R. iii. 221; S. A. 391, iii, 71; S. A. 250, 919, 991; Com.
546; Com. 292, 678, 861.

347; Hor. I. 1; Ps. iii. 9.
more cool, P. L. v. 370, x. 95.

countenance, P. L. i. 526, ii. 422, 756, iii.
cool, P. L. xi. 801.

385, 730, v. 708, vi. 825, viii, 39, ix. 886.
cooling, S. A. 626; Com. 186.

x. 713, xi. 317; S. A. 081; Com. 68; Ps.
copartner, P. L. ix. 821; P.R. i. 392.

iv. 30.
copartners, P. L. 1. 265.

counterfeit, P. L. iv. 117, ix. 1069; S. A.
cope, P. L. i. 315, iv. 992, vi. 215; P.R. 189; Il Pens, 80.
iv. 9.

counterfeited, P.L. v. 771.
copious, P. L. iii. 413, v. 641, vii. 325; S. A. counterpoise, P. L. iv. 1001.
1737.

counterpoisd, S, A, 770.
copses, Lye. 42.

counterview, P. L. X. 231.
coral, P. L. vii. 405.

countries, P. R. iii. 73.
coral-paven, Com. 886.

country, P. L. iv. 235; P. R. iii. 102, 176,
corlial, P. L. v. 12, viii. 466; Com. 672. 306, iv. 355; S. A. 518, 851, 886, 869,
cordis, S.A. 261; Ps. ii. 8,

891, 894, 950.985, 934, 1208, 1213; L'Al.
cormorant, P. L. iv. 196.

85; Com. 107, 632.
corn, P. L. xii. 19; P. R. iii. 259; L'Al. countryinen, S.A. 1549
108; Ps. iv. 36.

country's, S. A. 238, 884.
corner, P. L. iv. 529; Com. 717.

counts, P. L. X. 91.
corners, P. L. X. 665; Com. 1017.

couple, P. L. iv. 339.
cornice, P. L. i. 716.

coupled, P. R. ii. 181.
corny, P. L. vii. 321.

courage, P. L. i. 108, 279, 530, 603, ii. 126,
coronet, P. L. ii. 640.

vi. 839, ix. 484; S. A. 524, 1381, 1716;
corporal, P. L. v. 496, 573; P. R. iv. 299; Com. 610.
S. A. 610, 1330; Com. 664.

courageous, P. L. iv. 920.
corporeal, P.L. iv. 585, v. 413, viii. 109, course, P. L. I. 349, 786, ii. 944, 980, iii.
X. 786.

573, 720, iv. 104, 224, 501, fol, v. 173,
corps, P. L. X. 601.

655, S61, vi. 406. vii. 301, viii. 126. 163,
corpulence, P. L. vii. 483.

X. 411, 689, xi. 791, 90), xii. 266; P.R.
correct, Ps. vi. 2.

i. 252, iv. 415; S. A. 070; Com. 25, 159,
correspond, P. L. vii. 511, ix. 875.

832; Ep. Ilobs. I. 10, II, 30; Brut, 11;
corrosive, P. L. ii. 401.

Ps. vii. 57, exxxvi. 30.
corrupt, P. L. X. 695, 825, xi.784; S. A. 268. court, P.L. i. 792; P. R. ij. 300; Com. 1,962.
corrupted, P. L. i. 368, ini. 102, xi. 57; courted, S. A. 719.
S. A. 356.

courteous, Com. 275.
corrupiing, P. L. xi. 889.

courtesy, Com. 161, 322.
corruption, P. L. iij. 219, x. 833, xi. 428. court-amours, P. L. iv. 767.
corrupts, Ou. D. F. 1. 30.

courtly, od. Nat. 243.
corse, O.D.F.I. 30.

courts, P. L. i. 497, v. 650, vi. 889: P.R.
Corydon, L'Al. 83.

i. 188, ii. 183, iii. 237; Com. 325, 746;
cosen'd, Com. 737.

01. Nat. 13; Od. Hor. 2; Ps. Ixxxiv. 6,
cost, P. L. i. 414, iv. 271; P. R. ii. 421, iii.

33.
410: S. A. 933.

covenant. P. L. xi. 116, 867, 892, 898, xii.
costliest, P.L. iv. 703.

252, 302, 346; (d. Cir. 21.
cotes, P. L. iv. 186; Com. 344.

covenants, Com. 682.
cottage, P. R. ii. 28, 287, 288; L'Al. 81; cover, P. L. i. 059, ix. 1088, 1076; xi. 257;
Com, 320, (93.

S. A, 841.
Coty tto, Com. 129

| cover'd, P. L. 1. 763, v. 430, v. 16, vii. 234,

ix. 1058, 1120, x. 223, xi. 217, 749; Ps. crest, P. L. iv. 988, vi. 188, 191, ix. 525, 34.
Ixxx. 11.

crestel, P. L. vii. 4:3, ix. 500; S.A. 141.
covering, P. L. i. 312, ix. 1113; Com. 712. crest-talien, S. A. 12+.
covers, P. L. ii. 267.

(rete, P.L. i. 511: P. R. iv. 118.
cuvert. P. L. ii. 41, iii. 39, iv. 693, vi. 409, crew, P. L. i. 51, 477, 68, 751, iv. 573, 952,

ix. +35; P. R. I. 305, ii. 202; Il Pens. v. $79, vi. 49, 377, 806, xi. 474, xii. :8;
139; Com. 915.

P. R. i. 107, ii. 178. iv. 577: S. A. 891;
covertures, P. L. X. 337.

L'Al. 38; Com. 653, 805; Od. Nat. 228;
coset. P. L. ii. 35, x. 1020.

Ps. cxxxvi. 70.
coveting, P.L. ix. ! 23.

cricket. Il lens. $2.
cowani, S. A. :47, 1337.

crierl, P.L. ii 727, iii. 515, vi. 136. xi. 149;
Cowering, P.L. viii. 350.

P. R. i. 19; S. A. 1138; Ep. Ilobs. 11. 20;
Cows. P. L. iii, 490.

Px. iii. 10.
cows ip, Odi. May-M. 4.

cried out, P. L. ii. 787.
cowslips, Lye. 117.

cried'st, P. Liv. 491.
C:lip's, Com. 898.

cries, P. L. 1. 39.7, x. 839, 933, xi. 310; Son.
coy, PL is.310); Lyc. 18; Com. 737. vi, 3; Px. Ixxxviii. 7.
crab. P. L. X. 175.

crime, P. L. i. 79, Ofi, iii. 215, 290, v. 841,
cral bed. Com. 477.

vi. 28, ix. $71, 1181, X. 127, 145, 1,
cradle, lae. Ex. 46.

xi, 424, xii. 019; P.R. iii. 212, 213;
craft, P.R. i. 132.

S. A. 190, 42; Ep. Ilobs. II. i.
crazy. P. L. ii. 289, iv. 547.

crimes, P. L. i. 214; P. R. iii. 419.
crumu'd, P.L. X. 632.

crince', P. L. iv. 945.
crauis, Com. 779.

(ring dd, P.L. iv, 959.
crane, P. L. vii. 430.

crised. P. L. iv, 2:37: Com. 981.
cranes. l'.L. i. 576.

crocodile, P.L. vii. 474.
cranks, L'Al. 27.

crous, P. L. iv.701.
crawls, ('ou. 295.

crofts, Com. 531.
craze, P. L. xii. 210: S. A. 571.

Cromwell, Son. xi. 1.
cream-bowl, L'Al 106.

Cronin, P. L. X. 230.
creams, P. L. y. 347.

crooked, P.L. X. 80: Vac. Ex. 69.
create, l'. L. i. €52, ii. 19, 260, 916, vii. 154, crop, P. L. xii. 18; Ep. M. Win. 39.

189. 10. f4 6. viii. 28, 538. ix. 146, 911, crop-fuil, L Al. 113.
X. 103, 890); Com. 561; Ps. cxxxvi, 17.

croppu, P.L. V. 68.
created, P. L. 1. 202, 313, ii. 319, 623, 679, cross, P. L. ii. 920, xii. 413, 415; Arc. 52;

$32. iii. 99, 100, 112. 278, 301, 67, 705, Oxl. Nat. 152; Ep. Hobs. II. 19.
iv, #3, 107, 199, v. 100, 373, 414, 471, 511, crossd. P. L. ix, 65, x. 39.
519, 13%, 891, vii, 64, 127, 232, 391, 527, (rosmarril, P. Liv. 190.
52, 5.30), 607, 627, vüi. 633, ix. 147, 341, cross-flowing, Corn. $32.
557, 797, 942, X, 618, xi. 35, 508, 105; cross-wind, P. L. iii. 47.
P. R. ii. 524.

croud, P. L. I. 380, 775, v. 357, x. 538.
creat'st, P. L. vii. 616.

cronded, P. L. X. 257.
creating, P. L. ix. +4.

crow-toe, Lyc. 143.
creation, P. L. ii, 36. iii. 163, 383, 661, v. crown, P. L. ii. 673, iv. 728, ix. 861: P.R.

$57. vi. 940, vii. 123, H9, 601, viii. 236, ii. 135, iii. 109, iv. 213; S. A, 1:296, 1979;
ix, 89, 946, X. 108, 832, xii. 472.

Cm. 9, 973; Ps. vii, .
creation-day, P. L. ix. 556.

crown'il, P. L. ii. 52. iii. 263, iv. 32. 262,
Creatur, P.L. i. 31, 369, ii. 385, iji. 167, v. 200, 45, 36, 839, vii. 196, 320, 38ti,

673. iv. 65t, vii. 91. 239, 551, 507, viii. ix. 117, xi. 751; S.A. 175; Lye. 86;
13. 192, ix. 196, 938, X. 180, 619, 689; Com. 934: Od. Xat. 47; (d.D.F. 1. 51;
(u.. Nat. 120.

l's, viii, 16.
crenture, P. L. iii. 151, 387, 412, iv. 468, crowned, Son. xi. 5.

68 703, v. 574, vii. 506, viii, 4:30, 170, crwng, P.L. iii. 352, iv. 133; ('om. 20.

ix. +. 119, S97. x. 43; P. R. ii. 406. crown'st, P. L. v. 108.
creatures, P. L. ii. 355, 499, X3+, iü. 230, (rucified, P. L. xii. 417.

iv. 27, 300), 431, 616, 677, 79), v. 164, crude, P. L. ii, 941, vi. 178, 511; P. R. ii.
vii. 41:35. 43), 507, viii, 169, 175, 274, 276, 349, iv. 3:8; S. A. 710); Lyc. 3; Coin
370, 409, 411, 516, ix. 112, 199, 228, 613, 480.
910, X. $71, xi. $7:3; P. R. ii. 157, 32); cruel, P. L. i. 004, ii. 501, vi. 418. x. 702.
S.A.472; Com. 209: Od. D.F.I.61; Od. 927, xi. (52; P.R. i. 147. iv. 139, 88,
Sol. Mus. 21; Ps. (Xxxvi. 85.

SA 642.784, 1198; Com. 679.
credit, P. L. ix. 619; P. R. iv. 12.

crucily, P. R. i. 4:25.
crululoun, P. L. ix. EH; P. R. ii. 166; cruelties, P. L. xii. 494.
Com. 97; Odlior. 9.

cruelly, S. J. 616; Ep. M. Win. 29.
creek, P. L. vii. 393; P.R. ii. 25.

crumble, Com. 615.
rrerp, P. L. ii. 3ti, v. 201; S. A. 75; Lyc. crumbeid, l'. L. vii. 468.
115: L'Al. 115.

cruh, I. L X. 10:.5. xii. 490: Ps. cxiv. 17.
creeping, P. L. vii. 452, 6:23, ix. 180. crnhd. P. L. vi. 656; (om. 47.
crvejis, P. L. ii. 950, iv. 259, vii. 475, 523. crusher, P. L. v. 315.
Cremona's, Od. Pass. 20.

cry. P.L. ii. 514, 054, 795, iv. 2: S. A.
Top', P.L. vii. 392, 484.

152, 1533; son. vii. 11; 1 ir. IS,
crescent, P.L. i. 439, X. 434.

vii. 3. lxxxiii. 4, lxxxiv. 7, Ixxxii, 1%,
risits, P.L. i. 729.

Ixxxviii, 2, 53,

crystal, P. L. i. 742, iv. 263, v. 133, vi. 757, Cyrene's, P. L. ij. 904.

800, vii. 293, xii. 197; P. R. i. 82, iv. Cyriack, Son. xvi. 1. 119; Com. 65, 673, 931; Od. Nat. 125; Cyrus, P. R. ju. 33, 284. Ps. cxiv. 14.

Cytherea's, P. L. ix. 19. crystalline, P. L. ill. 482, vi. 772, vii. 271; Czar, P.L. xi. 394.

S.A. 546.
Ctesiphon, P. R. iii. 292, 300.

DAFFADILLIES, Lyc. 150. cube, P. L. vi. 552.

daffodils, Com. 851. cubick, P.L. vi. 399.

Dagou, P. L. I. 462; S. A. 13, 137. 410.450, cubit, P. L. xi. 130.

462. 108, 478, 801, 1145, 1151, 1311, 1300, cuckoos, Son, vii. 4.

1370, 1163 cuckoo's, Son. i. 6.

daily, P. L. iv. 445, 018, viii. 193, 101, ix. cuirass, S. A. 132.

549, 565; P. R. iv. 142; S. A. 6, 76. 114, cuirassiers, P. R iii. 328.

919, 1201 ; Lyc. 129; Com. 314, $35; PA cull, Vac. Ex. 21.

lxxxvi. 9. culle. Com. 630.

daintiest. Vac. Ex. 14. culling. Cum. 255.

dainty, Com. ($0. culminate, P. L. iii. 617.

dairy, P. L. ix. 451. cumler'd, Com. 730.

daisies, L'AI. 76; Com. 120. cumbersome, P.R. iii. 400.

dale. P.L. i. 410. ii. 941, iv. 243, 538. vi. cumbrance, P. R. ii. 454.

041, viii, 262; P.R. iij, 207; LU. 68; cumbrous, P. L. i. 428, iii. 715, xi. 519, Com. 496; Od. Nat. 184; 0d. May. 1.8; xii. 131.

Ps. Ixxxiv, 23. cunning, P. R. i. 145, iv. 11; L'Al. 141. dales, P. L. viii. 275, X. 860; P. R. iii. 319. cunningly, S. A. 819.

Dalilah, P.L. ix. 1061; S. A. 229,721, 1072. cup, P. R. ii. 386; S. A. 934; Com. 51, 525. Jalliance, P.L. ij. 819, iv. 338, ix. H3, 1010. Cupid, Com, 445, 1004.

dally, Lyc. 153. cups, P. L. v. 444, xi. 718; P. R. iv. 119; dam, Com, 498, Lyc. 150.

damage, P. L. vii. 152. curb, P. L. ii. 322, 531, iv. 859, xi. 643; Damasco, P.L. i. 58+, Com. $25: 01.D. F. I. 73.

Damascus, P. L. i. 468. cure, P. L. ii. 145, 146, 400, ix. 776, X. damask'd, P.L. iv. 331,

1079; S. A. (30, 912; Com. 811, 913. dame, P. L. ix. 612: Com. 130. curfew, Il Pens. 74; Com. 435.

dames, L'Al. 52; Com. 347. curiosity, S. A. 775.

Daumiata, P.L. ii. 593. curious, P. L. ir. 242; P. R. i. 319, 333, iv. damnation, P. L. i. 215. 42; Com. 714.

damnu, P.L. ii. 452, 496, 597, iv. 392; (urius, P.R. ii. 416.

P. R. iv. 194; Com. 571, 602. curl. Arc. 46.

damned, Od. Nat. 228. curl'd. P. L. ix. 517, X. 5f0.

damm'll up, Com. 336. cur's, P. L. iii. 641, iv. 307; Com. 608. Damoetas, Lyc. 36. current. P. L. iv. 2:27, v. 808, vii. 67; S. A. damp, P. L. i. 523, v. 65, ix. 45, x. 283, 517; (om 740.

xi, 23. 544: S.A. 8; (om. 470, 010. currents, P. L. xi. $53.

damps, P. L. X. $18; P.R. iv. 406. curse, P. L. ii. 374, 622, x. 174, 640, 729, damsel, S. A. 721; Com. 158, 829; Od. D. 731, S22, 1053, xii. 99, 103.

F.I. 9. cursed, P. L. 1. 389. ii. 1055, vi. 650, 806, damsels, P.L. i. 418: P. R. ii. 39.

ix. 204, X.:01, $18, E52, 984, xii. 406; Dan, P. L. i. 485; P. R. iii. 431; S. A. 332, Com. 609, 653, 939.

976, 1436. (urres, P. L. X. 732; Lyc. 101.

Danaw. P. L. i. 353. curst, P.L. iv. 71.

dance, P. L. i. 786, ii. 664, iji. 580. iv. 207, curtain'u, od. Not. 230.

78, v. 178, 619, 120, 30, vi. 615, vii. Cusco, P. L. xi. 498.

321, viii. 125, 243, xi. 587, 619, 715; custoly, P. L. ii. 333, 946; S. A. 802.

Are. 96; Com. 104, 176, SS3, 952, 974: custom, P.Li. Ct, xi. 810.

Od. Vat. 210; Ps. Ixxxvii, 25. susten, P.L. v. 3.

danc'd, P. L. v.395, vii. 374, ix, 103; Lyc. (ut. P. L. VI, 325, ix. 1110; P. R. iii. 269; 34; Vac. Ex. 10.

Px. Ixxx, 6. lxxxiii. 13, lxxxviii. (6. dancers, S. A. 1325. cut off, P. L. iii. 47; S. A. 764, 1157; Ps. dances, (m. 673. lxxxiii. 39.

dancing. S. A.513; L'Al. 96; 0d. May-V. 2. cuts off, P. L. X. 1043.

dandled, P. L. ir. 311. (yhele, Arc. 21.

danger, P. L. ii. 421, 419, 1008, iii. 635, Cycludes, P. L. v. 264.

iv.934, v. 239, vi. 418, ix, 27, 349, Set, ryce, P. L. viii. 4.

1157, 1172, 1176; P.R. I. 94; S. A, 529; Cyllene, Arc, 98,

Com. 370, 101. cymbals, Od. Nat. 208.

dangerous, P. L. ii. 107, 312, vi. 6u8; P.R Cynick, Com. 70S.

iv. 455. Cyno-ure, L'Al. 80: Com. 342.

more dangerous, P. L. X. 382. Cynthia, Il Pens, 59.

danger's, S. A. 1522. Cynthia's, Od. Nat. 103.

dangers, P.L. i. 275, 636, ii. 444. ri. 27: cypress, Com. 521,

P. R. ii. 460, iv. 479; Od. Pass. li. (ypress-bul, Ep. M. Win. 22.

Daniel, P. R. ii. 278, 329. ey press lawn, I l'ens. 35.

Danite, P. L. ix, 1059.

dank, P. L. vii. 441, ix. 179; Com. 891; | David, P. L. xii. 326, 347; P. R. iii. 353, Son. xv. 2; Od. Hor. 15.

383, 408, iv. 500. Dante, Son. viii. 12.

David's, P. L. xii. 357; P. R. I. 240, iii. 153, Danubius, P.R. iv. 79.

169, 282, 357, 373, 405, iv. 108, 147, 379, Daphne, P. L. iv. 273; P. R. ii. 187; Com. 471. 661.

daunt, Il Pens. 137: Son. X. 4. dapper, Com. 118.

dauntless, P. L. i. (03, ix. 691; Com. 650. dappled, L’AI. 44.

dawn, P.L. ii. 1037, iii. 24, 545, v. 167, dare, P. L. ii. 523, iv. 942, ix. 301; P. R. vi. 492, vii. 374, ix. 192, 412; L'Al. 4;

iv. 610; S. A. 1251; Com. 427; Od. Nat. Od. Nat. 86. 225; Forr. of Con. 5.

dawning. P. L. iii. 500, iv. 588, vi. 528, dar'd, P. L. ix. 9-12; P.R. iv. 172.

749, xii. 421, 423. dares, P. R. iii, 57; Arc. 23; Com. 780. day, P. L. i. 50, 339, ii. 178, 505, 734, iii. darst, P. L. ii. 632, vi. 162; P. R. iv. 178; 12, 194, 392, 725, iv. 419, 561, 613, 480, S.A. 1391.

712. 7:25, v. 33, 162, 168, 170, 229, 313, Darien, P. L. ix. 81.

558, 582, vi, 8, +23, +24. vii. 98, 202, 201, daring, P. L. vi. 129, ix. 305, xi. 703; S. A. 311, 350, 371, viii. 24. 136, 137.00, 320, 531, 1428.

ix. 51, 59, 136, x. 53, 99, 275, 278, 081, dark, P. L. I. 22, 213, 456, ii. 58, 264, 405, 851. xi. 178, 550, 20, 898. xii. 242. 244,

461,466,588,618,718, 23, 891, 916, 95%, 539; P. R. i. 317, iv. 221, 400: S. A. 82, 960), 1027, iii, 11, 20, 15, 188, 350, 124, 404, 807, 1297, 1999; Com. 95, 382, 979: 495, 5H, 611, iv. C09, 599, v. 208, vi. 280, Son. i. 5. xv. 4, xvi, 13, xvii. 1. xvii. 415, +78, 452, 570, vii. 212, viii. 478, ix. 14; (d. Nat. 13, 78, 110, 167: Od. Pass. 90, 162, X. 23, 371, 438, 457, 594, 607, 33; Ps. i. 6. lxxxi. 11, Lxxxvi. 21. xi. 478, 74.), 809; P. R. i. 41, 194, 134, all day, P. L. ix. 2:20; Com. 688; Ps. iii. 318, iv. 156; S. A. 2, 75, 81, 86, 15+, Ixxxviii. 2, 67. 591 ; Lyc. 101; L'Al. 10; Com. 197, 383, all day long, P. L. iv. 616. 500; Son. xiv. 2; Od. Nat. 123, 219; O. all the day, Ps. lxxxviii. 39. Pass, 7; O. D. F. I. 30; Vac. Ex. 71; Ps. all the day long, Ps. ('xxxvi. 30. vi. 14. lxxxviii. 52.

by day, P. L. v. 53, vii. 347, viii. 113, too dark, Od l'ass, 33.

ix. 209, xii. 203, 257; Com. 569. dark, dark, dark, S. A. 80.

day by day, P. L. viii. 31. dark d, Com. 730.

every day, Ps. vii. H. darken, P. L. vi. 57.

fifth day, P. L. vii. 448. darken'd, P. L. i. 313, 599, ii. 491, ix. 1054. first day, P. L. vii. 252. darkens, P.L. i. 501.

fourth day. P. L. vii. 386. darker, P. L. ii. 720, v. 646.

his day, P. L. xii. 277. darkest. Il Pens. 33.

in the day, P. L. vii. 54, ix. 705, 762. durkish, Com. 031.

on a day, P. L v. 579, ix. 375. darkling, P. L. iii. 39.

one day, P. R. i. 189; S.A. 791, 1016; darkness, P. L. i. 63, 72, 391, 659, ii. 220, Ps. lxxxiv. 33.

263, 266, 269, 377, 754, 938, 954, iii. 16, second day, P. L. vii. 275. 236, 421, 539, 712, iv, 605, v. 179, 614. self-same day, P. L. vi. 87. vi. 6, 10, 11, 142, 407, 715, 739, vii. 27, seventh day. P. L. vii. 592. 233, 250, 251, 235, 352, ix. 64, x. 283, since the day, P. L. ix. 1029. 394, 745, xi. 204. xi. 187, 188, 207, 271, sixth day. P. L. vii. 504, 550. 473; P. R. iv. 397, 441; S.A. 99, 159, summer 8 duy, P. L. i. 119. TH. 593; L'A1.6. 50; (om. 132, 194, 201, 252, that day, P. L. v, 612, 68, 602, vi. 246, 278, 335; Ep. M. Win. 10; Ps. lxxxii. 18, vii. 593, 605, viii. 2:29, 331, ix. 201, x. Ixxxvi. 48, Ixxxviii, 27, 49, 72.

49, 210, 1050, xi. 212, 272, xii. 446; darksome, P. L. ij. 973, iv. 232, v. 225, xii. S. A. 265. 185; (d. Nat. 14.

third day. P.L. vii. 338. dark-reild, C m. 129.

this day. P. L. v. 613, vi. 170, 539, 514, dariing, P.L. ii. 373. 870.

802, ix. 968, 1021, 1102, x. 125. 773, dart, P. L. ii. 672, 702, 729, 786, 854, xi. 811: P.R. i. 150; S. A. 12, 143, 44, 491, 658.

1216, 1311, 138, 1574, 1000; Cd. Cir. darted. P. L. ix. 1036.

26; Ps. ii. 16. darts, P.L. i.568, vi. 213, viii. 62, xii. 492, to-lay, Son. xvj. 5. 5:36: P. R. iv. 360, 424.

day-lab'rers, L'Al. 109. Darwen, Son. xi. 7.

daylwhour, P. L. v. 232; Son. xiv. 7. dah, P. L. ii. 114, vi, 188, X. 577; P. R. day-light, P. R. iv. 398; L'AL, 93; Cm. iv. 119, 539; S.A. 1240.

126. da-hd, P. R. iv. 19; Com. 451; Ps. vi. 21. dny--pring, P. L. v. 139, vi. 521; 8. A. 11. duie. P. L. xii. 549; P. R. iv. 392; Com. day-sinr, Lyc. 168. 362; Ep. Hobs. II. 29.

day's, P. L. x. 962. 9ft, xi. 201, 705; Il daughter, P. L. ii. 817, 870, iv. 610, ix. l'ens. 111; 04. May-V. 1.

201, 65%, x. 353, 344, 708; P. R. iii. 342; doy's-journey, P.1, iv. 24. S. A. 221; L'Al. 23; Il Pens. 25; Com. day's-work, P. L. vi. 509, ix. 224, xi, 177. 51, 211, 827, 922; Son. v.1; Ep. 1. days, P. L. ii. 2*2, 697, iii. 337, 557, v. Win. 3.

€18, vi. 124, 502. SA, 0, 99, 971. vii. daughters, P. L. i. 153. iii. 463, iv. 321, ix. 21, 20, 312, 568, 601, viii, Co, ix. 1:37,

1105; P. R. ii. 151, 180; S. A. 876, 1192; x. 178, 202, 576, 650, 1037, xi, 39, 114, Arc, 69; Cm. 837, 982.

193, 254, 357, 600, 183,782, xii. 22, 183,

317, 465, CO2; P. R. i. 183, 303, 309, 352, deaths, P. L. ix. 832.
353, ii, 11, 12, 203. 245, 276, 315, iii. 237, debar, P. L. ix. 236.
276, 412; S. A, 191, 702, 702, 1062, lott, debase, S. A. 999.
1389, 1741; Lyr. 72; Son. ii. 3, v. 9, debas d, P.L. ix. 487, xl. 510; S. A. 37,
xiv. 2; Ep. M. Win. 11; Vac. Ex. 7:2; 1335.

Ps. vi. 11, Txxxi. 54, lxxxiv. 36. debate, P. L. ii. 12, 390, v. 681, vi. 122,
Inzz P. L. ii. 351, ix. 1083.

ix. 87; P.R. i. 95; S. 803.
dazled. P. L. viii. +37.

debates, Ps. lxxxii. 4.
dazzles, P. L. v. 357.

debel, P. R. iv. 605.
dazzling, P. L. i. 564, iv. 798; Com. 154, i debopair, L'Al. 24.
791.

debt, P. L. ii. 246, iv. 52; S. A. 313, 509.
dend, P. L. iii. 233, 327, 477. xii. 190, 460, Duran, P. L. ix. 1103.

461; P. R. ii. 77; S.A.79, 143, 984, 1570; i decuy, Ep. Hobs. 11. 5; Ps. Ixxxvi. 4.
Lyc. 166; (om. 879; Od. D. F. 1. 29; 01. de-ay'd, P. L. xi. S13.
Sol. Mus. 4; Ps. vii. 16, 1xxxviii. 18, 38, deceaval

, Ps. Ixxxviii, 42.
41.

dereit. P. L. v. 23. ix. 772, x. 1035.
not dead, P. L. ix. 870.

deceitful, S. A. 22, 537.
dearlier, P. L. xii. 391.

deceivable, S. A. 370, 912.
derd iest, P.R. iv. 6:2: S. A. 1262. deceive, P.L. ii. 189. til, iv, 121, x. 6;
deally, P. L. ii. 577, 712, 811, iii. 221, iv. P. R. ii. 142; S. A. 750; son, ii, 5.

99, ix. 932, xi. 446; S. A. 19, 623; Com. deceiv'di, P. L. i. :33. iii. 1:4), ix. 101, 998,
567; O. Nat. 6.

X. 198, 564, 917, 10, xi. 193; P. K. i. 32;
deaf, S. A. 249, 960.

S. A. 211: Com. 221.
deafening, P.L. ii. 520.

deceiver, Com. 696.
deal, P. L. vi. 125, xi. 676, xii. 483; S.A. deceiving. Ok. Sat. 175.
705; Com. 03.

deceucies, P. L. viii. 101.
dealing, S. A. 1529.

decent, P. L. iii. 6H: 11 Pens. 36.
deals, P. L. iv. 70.

deception, P. L. ix. 302.
dealt, P. L. iv. 68, xii. 484; P. R. ii. 133; decide, P. L. vi. 303; S. A. 1176.
SA. 283, 707.

decides, Hor. III. 1.
dear, P. L. ii. 817. 818, iji. 216, 276, 297, decision, P. L. ii. 908.

403, 531, iv. 101, 222, 486, 756, v. 673, deck, P. L. v. 189; Com. 717.
vi. 419. viji. 580, ix. 228, 259, $32, 965, deck d, P. L. iv.710, v.379, vii. 478; Com.
970), X. 238, 30, 319; S. A. $94; Lyc. 6, 121); Vac. Ex. 26.
173; Com. 153, 544, 790, 864, 879, 902, declare, P. L. v. 158, 6:3, vi. 677, viii. 613,
1005; Ep. W.Sh. 5; P's. ii. 5, v. 17, X. 462; P. R. i. H5, iv. 337; Ps. ii. 14,

Ixxxi. 17, Ixxxiv. 2, 32, lxxxv. 32, 33. lxxx. 18.
dear bought, P. L. x. 742.

declar'd. P. L. iv. 300, v.705, vii. 181, ix.
dearer, l'. Liv. 412, v. 95.

611, 658, X. 401, xi. 250, 720; P.R. i.
deurent, P. L. iii. 226, viii. 426; Lyc. 107; 355, ii. 4, iii. 119, iv. 521.
Oui. Pass. 10.

declares, P. L. iy. 619, 746; P. R. ii. 252;
deurly, P. L. iii. 300, iv. 87, ix. 909; S. A. Oullor. 14.

declar'st, P. L. vi. 728.
dearly-lought, S. A. 1660.

declaring, P. L. ix. 988.
dear reloved, O. D. F. I. 24.

decline. P. L. iv. 792, v. 370, xii. 97.
dearth, P. L. viii. 3. xii. 101; Ps, vii. 22. decin d, P. L. iv. 353. X. 99; S. A. 727.
deat', P. L. i. 3, 555, ii. 021, 62, 624,787, decree, P. L. ii. 195, iii, 115, 120, 659, v.

79, 404, 841), 4, S54, 1024, iii. 212, 223, (02, 674, 117,774, 514, vị tS3, X. 4, 5,
241.213, 252, 253, 23, iv. 197, 231, +25, 772, xi. 47, 96, 311; S.A. 65; Ps. ii. 13.
427, 518, vii, 545, 547, ix. 12, 283, 655. decreed, P. L. ii. 160, ii. 116, 172, ix. 151;
695, 702, 714. 700, 767, 775, 792, 8:27, 830, P. R. iii. 186, 188,
901, 953, 94, 969. 977, 98, 989, 933, decrees, P. L. V. SS4, X. 641, 953; P. R. i.
1107. x. 49, 210, 231), 31. 251, 209.375,
2:14, 304, 407, 4761, 190,558 591, 45.709. decrepit. P. L. X. 655; S. A. 69.
731.771.779,797.798.862. 815, 52, 854, Dee, Var. Ex. 98.
858,942, 957, 98, 1001, 10 4. 1008, 102:!, deed, P. L. 5. 66, 519, vi. 237, ix. 9-21, s.
1021. 102, 1037. 10.30), xi. 30. 10. 61. 157. 142, xi. 4/1; P. R. iii. 103; S. A. $20,
11. 197, 252, 264 +12, 166, 9, 101, 52.), 127; Lyc, 83; Son. iii. 3.
5:57, 547, 601,076, 709, xii. 395, 106, 112, deeds, P.L. i. 1:0, ii. 11,454, 549, 79,
420, 131, 123, 129, 131, 4:33. 4:34, 145, 191, 739, iii. 392, 337, 454, iv. 26, 34, 9),
471; PR i. 153, 204, iii. 8.1, 87, 98, iv. v. 113, S65, vi. 66, 112, 170, 24, 25
305, 385, S. 100, 101, 13, 258, +65, 354, x. 351. xi. 26, 48, 153, 7. xii.
513, 575, 630, 11SS, 1232, 126, 1513, 161, 322, 582; P, R, i. 11. 215, 33, 35,
1272, 1579. 1666, 1724; com. 162, 645; ii. 13, +35. iii 16, 91. iv. 93; S. A, 247,
Con. ix. #, xiv. 3, xviii. t; d. Pass 2); 245, 276,369,:37:2, 638,872), S. 398,972,
Ol. Cir. 19: Olon Time', -2; Ep. V. 1043, 1513: Son. iv. 10; soph. 1. 2.
Win. 10; Vac. Ex. 90; up, Ilobs. 1, 1, 6, deem, P. L. vi. 129. viii. 549. xii. 33+;
9. U. 11, 26; Ps. vi. 9, vii. 48.

P.R. iii. 130. iv. 41.
deutlul1. 1313.

deem'd, P. L. ii. 46, 7+8, iii. 469. vii. 132
dathless. Pl. X. 775, 798: Com. 973. ix. 29, 83, xii. 507; P. R. i. 23; S.A.
deati's P. L. ii. 252. ix. 13, xi. 258, 676, 1705.

xii. 312; S. A, 0, 1381; Ps. lxxxvii. deuning, P. L. i. 25.
11, 21.

đồ, , , i, 28, 12, 15, 171, 304, 101,

« السابقةمتابعة »