صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Si trifte fatum verba Hecatëia

Fugare poffint, Telegoni parens
Vixiffet infamis, potentique
Ægiali foror ufa virgâ.
Numenque trinum fallere si queant
Artes medentûm, ignotaque gramina,
Non gnarus herbarum Machaon
Eurypyli cecidiffet haftâ.

Læfiffet & nec te Philyreie
Sagitta echidna perlita fanguine,
Nec tela te fulmenque avitum
Cafe puer genitricis alvo.
Tuque O alumno major Apolline,
Gentis togata cui regimen datum,

Frondofa quem nunc Cirrha luget,
Et mediis Helicon in undis,

Jam præfuiffes Palladio gregi
Lætus, fuperftes, nec fine gloria,
Nec puppe luftraffes Charontis

Horribiles barathri receffus.

2Q

25

༢༠

35

At

At fila rupit Persephone tua
Irata, cum te viderit artibus
Succoque pollenti tot atris

Faucibus eripuiffe mortis.

Colende Præfes, membra precor tua
Molli quiefcant cefpite, & ex tuo
Crefcant rofæ, calthæque bufto,
Purpureoque hyacinthus ore.
Sit mite de te judicium Aaci,
Subrideatque Ætnæa Proferpina,
Interque felices perennis
Elyfio fpatiere campo.

In quintum Novembris, Anno Atatis 17.

JAM pius extremâ veniens läcobus ab arcto
Teucrigenas populos, latéque patentia regna
Albionum tenuit, jamque inviolabile fœdus
Sceptra Caledoniis conjunxerat Anglica Scotis:
Pacificufque novo felix divefque fedebat
In folio, occultique doli fecurus & hoftis:
Cum ferus ignifluo regnans Acheronte tyrannus,
Eumenidum pater, æthereo vagus exul Olympo,

40

45

.5

Forte

Forte per immenfum terrarum erraverat orbem,
Dinumerans fceleris focios, vernafque fideles,

Participes regni post funera moesta futuros ;
Hic tempeftates medio ciet aëre diras,
Illic unanimes odium ftruit inter amicos,
Armat & invictas in mutua vifcera gentes;
Regnaque olivifera vertit florentia pace,
Et quofcunque videt puræ virtutis amantes,
Hos cupit adjicere imperio, fraudumque magifter
Tentat inacceffum fceleri corrumpere pectus,
Infidiafque locat tacitas, caffefque latentes
Tendit, ut incautos rapiat, feu Cafpia tigris
Infequitur trepidam deferta per avia prædam
Nocte fub illuni, & fomno nictantibus aftris.
Talibus infeftat populos Summanus & urbes
Cinctus cæruleæ fumanti turbine flammæ.
Jamque fluentifonis albentia rupibus arva
Apparent, & terra Deo dilecta marino,
Cui nomen dederat quondam Neptunia proles,
Amphitryoniaden qui non dubitavit atrocem
Aquore tranato furiali pofcere bello,

ΙΟ

15

20

25

Ante

Ante expugnatæ crudelia fæcula Troja.

At fimul hanc opibufque & feftà pace beatam Afpicit, & pingues donis Cerealibus agros, Quodque magis doluit, venerantem numina veri Sancta Dei populum, tandem suspiria rupit Tartareos ignes & luridum olentia fulphur; Qualia Trinacria trux ab Jove claufus in Atna Efflat tabifico monftrofus ob ore Tiphoeus. Ignefcunt oculi, ftridetque adamantinus ordo Dentis, ut armorum fragor, ictaque cufpide cufpis. Atque pererrato folum hoc lacrymabile mundo Inveni, dixit, gens hæc mihi fola rebellis, Contemtrixque jugi, noftraque potentior arte. Illa tamen, mea fi quicquam tentamina possunt, Non feret hoc impune diu, non ibit inulta. Hactenus; & piceis liquido natat aëre pennis; Quà volat, adverfi præcurfant agmine venti, Denfantur nubes, & crebra tonitrua fulgent.

Jamque pruinofas velox fuperaverat Alpes, Et tenet Aufonia fines, à parte finistra Nimbifer Appenninus erat, prifcique Sabini,

4 N

30

35

40

45

50

Dextra

Dextra veneficiis infamis Hetruria, nec non
Te furtiva Tibris Thetidi videt ofcula dantem;
Hinc Mavortigenæ confiftit in arce Quirini.
Reddiderant dubiam jam fera crepufcula lucem,
Cum circumgreditur totam Tricoronifer urbem,
Panificofque Deos portat, fcapulifque virorum
Evehitur, præeunt fubmiffo poplite reges,
Et mendicantum feries longiffima fratrum;
Cereaque in manibus geftant funalia cæci,
Cimmeriis nati in tenebris, vitamque trahentes.
Templa dein multis fubeunt lucentia tædis
(Vesper erat facer iste Petro) fremitusque canentum
Sæpe tholos implet vacuos, & inane locorum.
Qualiter exululat Bromius, Bromiique caterva,
Orgia cantantes in Echionio Aracyntho,
Dum tremit attonitus vitreis Afopus in undis,
Et procul ipfe cavâ refponfat rupe Citharon.

His igitur tandem folenni more peractis,
Nox fenis amplexus Erebi taciturna reliquit,
Præcipitefque impellit equos ftimulante flagello,

55

60

65

7༠

Captum oculis Typhlonta, Melanchatemque ferocem,

Atque

« السابقةمتابعة »