صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Monstra, te esse matrem,

Sumat per te preces,

Qui pro nobis natus

Tulit esse tuus.

Virgo singularis,
Inter omnes mitis,

Nos culpis solutos

Mites fac et castos.

Vitam praesta puram,

Iter para tutum,

Ut videntes lesum

Semper collaetemur!

Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus,
Spiritui Sancto:

Tribus honor unus!

XIII.

Odo Cluniac

Lauda, mater ecclesia,
Lauda Christi clementiam,
Qui septem purgat vitia
Per 'septiformem gratiam.

O als Mutter zeige
Dich, fürsprechend neige
Unserm Fleh'n Dich, bei Ihm,
Der dein Sohn zu seyn trug!

Hochgebenedeite,
Reine Jungfrau leite
Von uns alle Sünden:
Laß auch rein uns finden!

Laß in lauterm Handeln
Uns unsträflich wandeln,
Daß wir Christum schauen
In der Seel'gen Auen.

Laffet Lob dem Vater,
Und dem Sohn erschallen,
Und dem heil'gen Geiste:
Gleiche Ehre Allen!

XIII.

Odo von Clugny.

Olobe, Christgemeinde, heut
lobe Christi Gütigkeit,

Der uns von siebenfacher Schuld
Geheilt durch fiebenfache Huld.

Maria soror Lazari,
Quae tot commisit crimina,
Ab ipsa fauce tartari

Redit ad vitae praemia.

Post fluxae carnis scandala

Fit ex lebete phiala,

In vas translata gloriae

De vase contumeliae.

Acgra currit ad medicum, Vas ferens aromaticum, Et a morbo multiplici Verbo curatur medici.

Contriti cordis punctio Cum lacrymarum fluvio Et pietatis actio

Ream solvit a vitio.

Surgentem cum victoria

lesum videt ab inferis:

Prima meretur gaudia,

Quae plus ardebat caeteris.

Soli Deo sit gloria

Pro multiplici gratia,
Qui culpas et supplicia
Remittit et dat praemia.

Die Schwester Lazarus, Marie,
Die man so vieler Fehler zieh,
Sie fehrt zu neuem Lebensglück
Selbst von der Hölle Schlund zurück.

Wir seh'n nach fleischlichem Vergeh'n
Aus Schmach zur Ehre sie ersteh'n,
Sie zum Gefäß der Herrlichkeit
Aus dem Gefäß der Schmach geweiht.

Erkrankt stellt sie beim Arzt sich ein
Mit dem Gefäß voll Spezerei'n
Und alle Krankheit wich sofort
Allein durch dieses Arztes Wort.

Des tiefzerknirschten Herzens Pein,
Der Thränen Ströme, ihr Bereu'n,
Und ihrer Demuth Thun allein
Wusch von der Schuld die Schuld'ge rein.

Sie sah den Herrn im Lichtgewand, Wie Er aus seinem Grab erstand; Zuerst verdiente sie die Lust,

Die höh're Lieb' trug in der Brust.

Dem Herrn allein sey Ruhm und Preis Für so vielfacher Huld Beweis, Ihm, der uns Schuld und Straf' erließ, Und selbst Belohnung noch verhieß.

« السابقةمتابعة »