صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[graphic]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

OR

MISCELLANEOUS PIECES,

Selected from the best ENGLISH WRITERS, and
disposed under

proper Heads, with a view to
facilitate the improvement of Youth ,

IN READING AND SPEAKING.

To

WICH IS PREFIXED AN ESSAY ON ELOCUTION,

and

DIRECTIONS FOR READING.

By W. ENFIELD, LL. D.

-Oculos, paulum tellure moratos,
Sustulit ad proceres ; expectatoque resolvit
Ora sono ; nec abest facundis gratia dictis.

Ovid.

[graphic]

PARIS,
Sold by F. LOUIS, Savoye-Street, N.9 12

1804.

23 JUL 1964

[ocr errors]

3

« السابقةمتابعة »