صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

p. 231

P. 232

p. 237

p. 243

LETTER 19. To his MOTHER.-Illumination of St. Peter's on

Good-Friday, &c. LETTER 20. To Mr. West.-Comic account of the palace of

the Duke of Modena at Tivoli.--The Anio.—Its cascade.Situation of the town.-Villas of Horace and Mæcenas, and other remains of antiquity:-Modern aqueducts.-A grand Roman

Ball Letter 21. To Mr. West.-An Alcaic Ode.-Ludicrous allu

sion to ancient Roman customs.-Albano and its lake.-CastleGondolfo.—Prospect from the palace; an observation of Mr. Walpole's on the views in that part of Italy. - Latin inscriptions,

ancient and modern LETTER 22. To his MOTHER.-Road to Naples.--Beautiful si

tuation of that city.-Its bay.--Of Baix, and several other antiquities.—Some account of the first discovery of an ancient

town, now known to be Herculaneum LETTER 23. To his FATHER.–Departure from Rome and return

to Florence.—No likelihood of the Conclave's rising.–Some of the Cardinals dead.—Description of the Pretender, his sons, and court.-Procession at Naples.-Sight of the King and Queen.

Mildness of the air at Florence LETTER 24. From Mr. West.--On his quitting the Temple, and

reason for it LETTER 23. To Mr. WeSt.-Answer to the foregoing letter.

Some account of Naples and its environs, and of Mr. Walpole's

P. 247

p. 250 p. 26%

and his return to Florence LETTER 26. To his MOTHER.–Excursion to Bologna.-Election

of a Pope; description of his person, with an odd speech which

he made to the Cardinals in the Conclave LETTER 27. To Mr. West.-Description in Latin Hexameters

of the sudden rising of Monte Nuovo near Puzzoli, and of the

destruction which attended it . LETTER 28. To his Father._Uncertainty of the route he shall

take in his return to England.—Magnificence of the Italians in their reception of strangers, and parsimony when alone. --The

p. 252

p. 257

P. 260

great applause which the new Pope meets with.—One of his

Bon mots LETTER 29. To his FathER.-Total want of amusement at Flo

rence, occasioned by the late Emperor's funeral not being public.-A procession to avert the ill effects of a late inundation.Intention of going to Venice.-An invasion from the Neapolitans apprehended.—The inhabitants of Tuscany dissatisfied with

the government LETTER 30. To Mr. West.—The time of his departure from Flo

rence determined. Alteration in his temper and spirits.—Difference between an Italian Fair and an English one.—A farewell to Florence and its prospects in Latin Hexameters.--Imitation, in the same language, of an Italian Sonnet

[ocr errors]

P. 267

p. 270

Account of Mr. Gray's return home, and of his second visit to

the Grand Chartreuse, where he wrote an Alcaic Ode, which concludes the Section

p. 274

SECTION III.

Prefatory narrative.-Mr. Gray's father dies, and the year after he

returns to Cambridge, and takes a degree in Civil Law; during that interval he corresponds with Mr. West

p. 277

LETTER 1. From Mr. West.-His spirits not as yet improved by

p. 280

country air.--Has begun to read Tacitus, but does not relish

him LETTER 2. To Mr. West.-Earnest hopes for his friend's better

health, as the warm weather comes on.—Defence of Tacitus, and his character.—Of the new Dunciad.-Sends him a speech from the first scene of his Agrippina

p. 281

The Plan, Dramatis Personx, and all the speeches which Mr.

Gray wrote of that Tragedy inserted

P. 285

1

p. 298

P. 300

p. 305

LETTER 3. From Mr. West.-Criticism on his friend's tragic

style.—Latin Hexameters on his own cough
LETTER 4. To Mr. West.—Thanks for his verses.-On Joseph

Andrews.-Defence of old words in Tragedy.
LETTER 5. From Mr. West.-Answer to the former, on the sub-

ject of antiquated expressions
LETTER 6. To Mr. West.-Has laid aside his Tragedy.-Diffi-

culty of translating Tacitus
LETTER 7. From Mr. West.--With an English Ode on the ap-

proach of May
LETTER 8. To Mr. West.Criticises his Ode._Of his own

.

[ocr errors]

P. 309

1

[ocr errors]

P. 311

classical studies LETTER 9. From Mr. West.-Answer to the foregoing p. 315

p. 313

ODE I.

ON THE SPRING.

Lo! where the rosy-bosom’d Hours,
Fair Venus' train appear,
Disclose the long-expecting flowers,
And wake the purple year!
The Attic warbler pours her throat,
Responsive to the cuckoo's note,
The untaught harmony of spring:
While whisp’ring pleasure as they fly,
Cool Zephyrs thro' the clear blue sky
Their gather'd fragrance fling.

Where'er the oak's thick branches stretch

A broader browner shade;
Where'er the rude and moss-grown beech
O'er-canopies the glade,

[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »