صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Ad CHRISTINAM Suecorum Reginam nomine

Cromwelli *.
B Ellipotens Virgo, feptem Regina Trionum,

Christina, Arctoï lucida stella poli,
Cernis quas merui dura fub casside rugas,

Utque senex armis impiger ora tero ; Invia fatorum dum

per vestigià nitor, Exequor et populi fortia jussa manu. Af tibi submittit frontem reverentior umbra ;

Nec sunt hi vultus Regibus usque truces.

TRANSLATION, from TOLAND's Life of Milton. B В

RIGHT martial maid, queen of the frozen zonega

The northern pole supports thy shining throne; Behold what furrows age and feel can plow, The helmet’s weight oppress’d this wrinkled brow. Through fate's untrodden paths I move, my hands Still act my free-born people's bold commands : Yee this stérn hade to you submits his frowns, Nor are thefe looks always fevere to crowns.

* These verses were sent to Christina Queen of Sweden with Cromwell's picture, and are by some ascribed to Andrew Marvel, as by others to Milton : but I should rather think they were Milton's, being more within his province as Latin Secretary.

[ocr errors][merged small]

A FRAGMENT, from the Italian;
Addressed to a young Lady, at Florence, who did not

understand English.
WHEN, in your language, I, unskill'd, address
The short-pac'd efforts of a tram

el'd Muse;
Soft Italy's fair critics round Me press,

And my mistaking passion thus accuse.
Why, to'our tongue's disgrace, does thy dumb love

Strive, in rough sound, soft meaning to impart?
He must select his words who speaks to move,

And point his purpose at the hearer's heart.
Then laughing they repeat my languid lays

Nymphs of thy native clime, perhaps they cry,
For whom thou hast a tongue, may feel thy praise ;

But we must understand ere we comply!
Do thou, my soul's soft hope, these triflers awe!

Tell them, 'tis nothing, how, or what, I write ;
Since love from silent looks can language draw,

And Scorns the lame impertinence of wit.

CONTENTS

[merged small][ocr errors][merged small]

AMSON Agonistes

page 1

Poems on several Occasions

67

On the death of a fair Infant dying of a cough 71

At a Vacation Exercise in the College

75
On the Morning of Christ's Nativity

79
The Passion

89
On Time

92
Upon the Circumcision

93
At a Solemn Music

94
An Epitaph on the Marchioness of Winchester

95
Song. On May Morning

97

On Shakespear

On the University Carrier

Another on the same.

ibid,

L'Allegro

10

Il Penseroso

Arcades

A Malk

117

Lycidas

159

The

106

IIZ

age

[ocr errors]

The Fifth Ode of Horace. Lib. 1. English'd - 166
On the new forcers of conscience under the Long Par-
liament

168
Sonnets

169
To the Nightingale

ibid.
On his being arrived to the of

23

173
When the assault was intended to the city - ibid.
To a virtuous young Lady

174
To the Lady Margaret Ley

- ibid.
On the detraction which followed upon my writing
certain Treatises

175
On the same

176
To Mr. H. Lawes on his Airs

ibid.
Ön the religious memory of Mrs. Catharine Thomson

177
To the Lord General Fairfax

178
To the Lord General Cromwell

- ibid.
To Sir Henry Vane the younger

179
On the late Massacre in Piemont

180
On his blindness

. ibid.
To Mr. Lawrence

181
To Syriac Skinner

182
To the same

ibid.
On his deceased Wife

• 183
Psalms
Joannis Miltoni Londinenfis Poemata

229
Elegiarum liber primus

231
Elegia Prima. Ad Carolum Deodatum

ibid.
Elegia Secunda. In obitum Præconis Academici Can-
tabrigienfis

234
3

Elegia

185

[ocr errors]

· 256

ibid.

Elegia - Tertia.
In obitum Præsulis Wintoniensis

235 Elegia Quarta. Ad Thomam Junium

231 Elegia Quinta. In adventum veris

242 Elegia Sexta. Ad Carolum Deodatum, ruri commorantem.

247 Elegia Septima

250 In proditionem bombardicam

254 In eandem

255 In eandem

. ibid. In eandem In inventorem bombardæ Ad Leonoram Romæ canentem

- ibid. Ad eandem

257 Ad eandem

- ibid. Apologus de Rustico & Hero

258 Sylvarum Liber. In obitum Procancellarii Medici

259 In quintum Novembris

261 In obitum Præfulis Eliensis Naturam non pati senium

271 De Idea Platonica quemadmodum Aristoteles intellexit

274 Ad Patrem

275 Psalmus CXIV. Græcè

279 Philofophus ad regem quendam, &c.

280 In effigiei ejus sculptorem

ibid. Ad Salfillum Poetam Romanum ægrotantem

281 Mansus

283 Epitaphium

269

« السابقةمتابعة »