صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Pan II, 5, 27.
Panchaia III, 2, 23.
Pannonius IIII, 1, 109.
Parca I, 7, 1. IIII, 5, 3.
Pax I, 10, 45. 47. 49. 67.
Peleus I, 5, 45.
Pelops I, 4, 64.
Penates 1, 3, 33.
Persephone III, 5, 5.
Phaeacia 1, 3, 3. Phaeacius

IIII, 1, 78. Pharius I, 3, 32. Phoebus Í, 4, 37. II, 3, 26. 27. 5, 1. 17. 65. 106. 121. III, 4, 21. 44. IIII, 1, 8. 66. 145. 158. 178. 2, 22. 4, 2. 3. 21. Pholoe I, 8, 69. Phrygius I, 4, 70. II, 1, 86. III,

3, 13. Phryne II, 6, 45. Phyto II, 5, 68. Pierides I, 4, 61. 62. 9, 48. III,

1, 5. 4, 44, IIII, 2, 21. Pierius III, 1, 16. IIII, 1, 192. Pluto IIII, 1, 67. Poena I, 9, 4. Priapus I, 1, 18. 4, 1. Pylos IIII, 1, 48. Pylius IIII,

1, 112. Pyrene I, 7, 9. Python II, 3, 27. Remus II, 5, 24. Rhodanus I, 7, 11. Roma II, 5, 21. 57. IIII, 9, 2. Romanus I, 7, 5. II, 5, 15.

III, 1, 1. IIII, 1, 117. 149. Romulus II, 5, 23. Rutulus II, 5, 47. Samius II, 3, 47. Santonicus I, 7, 10. Saturnus I, 3, 18. 35. II, 5, 9. Saturnia = Iuno III, 3, 33. Scylla III, 4, 89. IIII, 1, 71. Scythia IIII, 4, 91. Semele III, 4, 45. Servius, Sulpicius, IIII, 10, 4. Sibylla II, 5, 15. Sidonius III, 3, 18.

Siren IIII, 1, 69.
Sirius I, 7, 21.
Sol II, 3, 56. 5, 60. 75. IIII, 1,

62. 76. 123.
Somnium II, 1, 90.
Somnus II, 1, 90.
Spes I, 1, 9. II, 6, 20. 21. 25.

27. Stygius I, 10, 36. Sulpicia IIII, 2, 1. 10, 4. Syrtis III, 4, 91. Syrus I, 7, 18. Syrius III, 4,

28. 6, 63. Taenarus III, 3, 14. Tamyris IIII, 1, 143. Tanais IIII, 1, 146. Tantalus I, 3, 77. Tarbellus I, 7, 9. Taurus I, 7, 16. Theraeus IIII, 1, 139. Theseus III, 6, 39. Thessalus II, 4, 56. Thetis I, 5, 46. Tibullus, Albius, I, 3,55. 9, 83.

IIII, 13, 13. Tiburs II, 5, 69. Tisiphone I, 3, 69. Titan IIII, 1, 51. 113. 157. Titius I, 4, 73. 74. Tityos I, 3, 75. Trivia I, 5, 16. Troia II, 5, 61. Troianus II, 5,

46. Troicus II, 5, 40. Turnus II, 5, 48. Tusculus I, 7, 57. Tuscus III, 4, 6. 5, 29. Tyros I, 7, 20. II, 3, 58. IIIT, 2, 16. Tyrius I, 2, 75, 7, 47. 9, 70. II, 4, 28. ÍIII, 1, 121. 2,

11. Valgius, Rufus, C., IIII, 1,

180. Velabrum II, 5, 33. Venus I, 1, 73. 2, 16. 34. 40. 79. 90. 97. 3, 58. 79. 4, 21. 59. 71. 79. 5, 8. 40. 58. 6, 14. 83. 8, 5. 28. 35. 57. 9, 20. 76. 81. 10, 53. 66. II, 1, 12. 3, 3. 29. 35. 58. 72. 4, 24. 57. 6, 9. III, 6, 48. IIII, 2, 3. 3, 18. 19. 5,

13. 7, 5. 13, 2. 14. 23. Vertumnus IIII, 2, 13.

Vestalis II, 5, 52. Victoria II, 5, 45. Vlixes IIII, 1, 49. Volcanus I, 9, 49.

III. INDEX GRAMMATICVS.

innumera ove II, 3, 42.

13

[ocr errors]

a pereat III, 4, 62. ac non ponitur ante gutturaac perraro adhibet Tibullus,

numquam Lygdamus. -ae: nullae IIII, 6, 9. aio ait, cf. praef. ad Prop. I, 13,

13. Amalthea II, 5, 67. ante actus non anteactus IIII,

1, 189. ast non inv. ap. Tib. autem III, 5, 3 (non ap. Tib.). colus colu I, 3, 86. di non dei. dis non deis. domator IIII, 1, 116 perperam

legitur v. ego mihi, non mi. ei, non hei. haec interiectio ab optimis

scriptoribus non adhibetur nisi addito mihi'. etenim III, 1, 14, non ap

Tib. fames famē I, 5, 53. cf. d. r. m. 381. femur femini I, 8, 26? cf. pg. 57. hic I, 10, 39, haec pro hae II, 5, 71. iocundus melius quam iucun

eius I, 6, 25, non eorum, ea

rum. Lygdamus plane eiusdem artis metricae quam Tibullus, cui et dicendi genere extitit

simillimus. manere cum dat.? I, 8, 77; cf.

praef. multa tabella I, 3, 28. multa via ib. 50. multo iugere II,

3, 42, multus lapis II, 5, 72. mundus pro caelo III, 4, 18. natus ap. Tib., non gnatus. neo neunt III, 3, 36. ita Lachmanno teste cod. Foroiuliensis vulgatae versionis Matthaei 6, 28 .nec neunt'. neque I, 1, 64. 2, 77, alias

semper nec; cf. d. r, m. 395. nihil I, 5, 30. nosco norunt III, 4, 46. -o correpta: nescio quis I, 6,

75 al. desino II, 6, 41. o pereat I, 1, 51. II, 4, 27. - on Cimmerion IIII, 1, 64. panegyricus Messallae velut

in Tibulli domo scriptus. praeterte IIII, 1, 5. procuro I, 5, 13. pussula II, 3, 10.

dus.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

1, 1, 6. In hoc versu unice verum esse id quod vulgo fertur adsiduo igne, non quod excerptoribus Gallicis placuit exiguo, satis comprobavimus opusculo eo quod annalibus philologicis insertum supra memoravi. Ibi cum dixerimus praeter alia testimonia plurima adstrui illud adsiduo inscriptione quae apud Meyerum habetur 1177; in qua est 'tunc meus assidue semper bene luxit amice focus', data occasione monebo aliam imitationem Tibulli haberi in versibus Pompeianis, qui extant inscr. Lat. t. IIII (n. 18371

si potes et non vis, vu- cur gaudia differs ?

spemque foves et cras usque redire iubes? Ita Albius (II, 6, 20): .

spes fovet et fore cras semper ait melius. Tum leguntur ibidem haec (1520)

candida me docuit nigras odisse puellas. Propertius (I, 1, 5]

donec me docuit castas odisse puellas. Et porro (1595).

spectator scaenae sive es studiosus equorum. Ov. am. III, 2, 1

non ego nobilium sedeo studiosus equorum. Et in isdem inscriptionibus illa (1904 coll. 2461. 87]

admiror paries te non cecidisse ruinis,

qui tot scriptorum taedia sustineas in memoriam revocant Priapeum 61. Praeterea eroticorum versus in monumentis antiquis leguntur hi: I. Inscr. R. N. n. 6374:

in solis tu mihi turba locis. Est Tibulli IIII, 13, 12.

II. C. I. L. t. IIII. n. 1894:

ianitor ad dantis vigilet, si pulsat inanis,

surdus in obductam somniet usque seram. Legitur ap. Propertium V, 4, 47, 48, ubi fertur dantes et pulset.

III. Porro 1950:

quisquis amator erit, Scythiae licet ambulet oris,

nemo adeo, ut feriat, barbarus esse volet. Prostat apud eundem IIII, 16, 13; ubi est in membranis Scythicis nec minus noceat. IIII. Deinceps 1893:

surda sit oranti tua ianua, laxa ferenti.

audiat exclusi verba receptus amans. Ovidii am. I, 8, 77, 78.

V. Tum 1895:

quid pote tan durum saxso aut quid mollius unda?

dura tamen molli saxsa cavantur aqua. Oy. a. am. I, 475, 476, ubi legitur "quid magis est saxo durum VI. Denique 1520:

odero si potero, si non, invitus amabo. Hic versus quem primus et legit recte et auctori suo vindicavit Zangemeisterus qui de eo disseruit in notis ad l. d. et in addendis — nam ante miris modis erat turbatum (cf. Henzenus in Orellii inscr. III, 7, 294; Buechelerus m. Rh. XII, 253) habetur in Ov. am. 1. III. c. 11 tricesimus quintus. Apparet nihil nos iuvari his inscriptionibus, nisi quod fides hexametri ultimo loco positi, quem suspectarunt Heinsius et secutus eum Bentleius (ad Hor. ep. 15, 15), non nos, iam certo adseritur.

[ocr errors]

SEX. PROPERTII E L E GI A E.

- 65849

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
« السابقةمتابعة »