صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors][merged small]

Speculum

humane faluacionis.

ditio primæ ve

tultatis tentamen artis imprefforise abfque loco et anno. Sed cir ca amum H. CCCCXXXX. Im

prella.

prella.

Shakespeare

and the emblem writers

Henry Green

[ocr errors]
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[graphic]
« السابقةمتابعة »