صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

@wilson

TWENTY

OF THE

PLAY S

O F

SHAKESPEARE,

Being the whole Number printed in Quarto
During his LIFE-TIME, or before the RESTORATION,

Collated where there were different COPIES,

AND

Publish'd from the ORIGINAL S,

B Y

GEORGE STEEVENS, Efq;

-ire jubeo, ut ea a fontibus potius hauriant, quam rivulos
confectentur. Quæ autem nemo adhuc docuerat, nec erat
unde ftudiofi scire poffent, ea, quantum potui, feci, ut effent
nota noftris.
CICERONIS ACAD. Lib. I.

VO L. IV.

LONDON:

Printed for J. and R. TONSON, in the Strand; T. PAYNE,
at the Mews-gate, Caftle-ftreet; and W. RICHARDSON,

in Fleet-ftreet.

M.DCC.LXVI,

[ocr errors]
[blocks in formation]

The Tragedy of HAMLET Prince of Denmarke 1611

The Tragedy of OTHELLO, the Moore of Ve

nice

--

e of Ve-}

1622

SHAKESPEARES Sonnets and Louers Complaint 1609

The Hiftory of King Leir and his three Daughters 1605

[ocr errors]

TRAGEDIE,

O F

ROMEO and IULIET

As it hath been often (with great applaufe) plaid publiquely,

By the Right Honourable the L. of HUNSDON his Seruants.

LONDON.

Printed by IOHN Danter, 1597.

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »