صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

/
Late Pastor of Pomaret, and Moderator of the Waldensian Church.

WITH

AN INTRODUCTION AND APPENDIXES

BY THE REV. THOMAS sIMs, M. A.
Domestic Chaplain to Her Grace the Duchess Dowager of Beaufort.

[ocr errors]

Movemur nescio quo pacto locis ipsis, in quibus eorum, quos diligimus aut admiramur,
adsunt vestigia.-C1cERo DE LEG I B. lib. ii. c. 2.
/

[ocr errors]

C. & J. RIVINGTON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD, AND
WATERLOO PLACE, PALL MALL.

-

« السابقةمتابعة »