صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

AENEIDEA,

BOOK II.

[graphic]

OR

CRITICAL, EXEGETICAL, AND AESTHETICAL

REMARKS

ON THE

AENEIS,

WITH A PERSONAL COLLATION OF ALL THE FIRST CLASS MSS.,

UPWARDS OF ONE HUNDRED SECOND CLASS MSS., AND ALL THE

PRINCIPAL EDITIONS.

BY

JAMES HENRY,

AUTHOR OF

NOTES OF A TWELVE YEARS' VOYAGE OF DISCOVERI

IN THE FIRST SIX BOOKS OF THE AENEIS.

VOL. II.

DUBLIN:
PRINTED FOR THE TRUSTEES OF THE AUTHOR.

1878.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

DUBLIN: Printed at the University Press,

BY PONSONBY & MURPHY.

[merged small][ocr errors][merged small]

Commentators and translators alike understand this verse to Express by its first clause the silence, by its second the attention -manifested by the fixed countenances of the audience with which Aeneas was heard : “ Et tacuerunt et desiderio ducebantur audiendi,” Donatus.“ Aut ora intuebantur loquentis, aut inmobiles vultus habebant, ut Georg. 483: 'Tennitque inhians tria Cerberus ora,' i.e. immobilis habuit; aut intenti tenebant, habebant, ut sit figura, et intelligamus ora intenta habebant," Sery. “ INTENTI ORA TENEBANT, ornate: erant intenti, habebant vultus et oculos intentos et con versos in Aeneam," Heyne. Επει δε και σχημα προσωπου μαλιστα προσοχης εμφασιν εχει, ουδ' εκεινο παρελιπε, του μη και οφθαλμοις αυτοις, οσα και

• As to the source of the second book, see Macrob. Saturn. 5. 2, who introduces Eustathius saying : “ Dicturumne me putatis ea quae vulgo nota sunt ? quod Theocritum sibi fecerit pastoralis operis auctorem, ruralis Hesiodum? et quod in ipsis Georgicis, tempestatis serenitatisque signa de Arati Phaenomenis trarerit : vel quod eversionem Troiae, cum Sinone suo, et equo ligneo, ceterisque omnibus, quae libruin secundum faciunt, a Pisandro paene ad verbum transcripserit ?"

HENRY, AES EIDEA, VOL. 11.

« السابقةمتابعة »