صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

POEMS UPON SEVERAL OCCASIONS,
WITH A TRACTATE OF

EDUCATION,

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

GLASGOW,
Printed and fold by Robert & ANDREW FOULIS

M.DCC.LXV,

P Aradise regain’d, Book 3,3,3,.. page 1. 66,
Samson Agonistes.

69

A Mask.

13$

Lycidas. In this momody the author bewails a learned

friend, unfortunately drowned in his pallage frame

Cheftor on the Irish feas, 1634.
U'Allegro.

185
11 Penferoso.

190
Arcades. Part of an entertainment presented to the

Countess Dowager of Derby.

On the morning of Christ's nativity.

Or the death of a fair infant, dying of a cough. alo

At a vacation exercise in the College.

Tbe Pasion.

On Time.

Upon the Circumcision.

At a folemn musick.

Epitaph.oa the Marchiones of Wincheste.

Sang on May morning.

224

On Shakespear.

On the University-Carrier.

On the new forcers of conscience.

Ad Pyrrham. Ode V.

The fifth Ode of Horace, Lib. I. Englifod. 2.30

Sonnets.
Psalms 1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8. 80. $1,882.83, 84, 85;

86, 87, 88.
Paraphrase on Psalm 114.

278
-on Pfalm 13.6.

[ocr errors]

259, br.

7.

Poemata, quorum pleraque intra annum aetatis vigesimun
confcripfit.

283
Elegia 1. ad Carolum Diodatum

290
-2. In obitum Praeconis Academici Cantab. 293
-3. In obitum Praefulis Wintoniensis. 294

-4. Ad Thomam Junium praeceptorem fuum. 296

-5. In adventum Veris.

301

-6. Ad Carolum Diodatum, ruri commoranten.

306

309

In proditionem Bombardicam

313

In inventorem Bombardae.

314

Ad Leonoram Romae canentem.

ib..

Apologus de Rustico et Hero.

Sylvarum Liber.

ib.

In obitum Procancellarii medici.

ib.

In quintum Novembris.

In obitum Praefulis Elienfis.

32-5

Naturam non pati senium.

De idea Platonica, quemadmodum Aristoteles intellexit.

330

Ad Patrem.
Pfalm 114.

335
Philofophus ad regem quendam.
In effigiei ejus fculptorem.

337
Ad Salfillum Poetam Romanum aegrotantem.. ib.
Manfus.

339
Epitaphium Damonis.

343
Ad Joannem Roufium Oxoniensis Academiae Bibliotheca-
rium.

338
A Tractate of Education. To Mr. Samuel Hartlib. 357

331

336

R E G A IN’D.

В оок І.

I

Who-ere while the happy garden fung,

By one man's disobedience lost, now sing
Recover'd paradise to all mankind,
By one man's firm obedience fully try'd
Through all temptation, and the tempter foil'd
In all his wiles, defeated and repuls'd,
And Eden rais'd in the waste wilderness.

Thou spirit who ledit this glorious eremite
Into the defart, his victorious field
Against the spiritual foe, and brought's him thence
By proof the undoubted Son of God, inspire,
As thou art wont, my prompted song else mute,
And bear through height or depth of nature's bounds
With prosperous wing full summ'd to tell of deeds
Above heroic, though in secret done,
And unrecorded left through many an age,
Worthy t' have not remain'd so long unsung.

Now had the great proclaimer with a voice More awful than the found of trumpet, cry'd Repentance, and heaven's kingdom nigh at hand To all baptiz'd: to his great baptism flock'd With awe the regions round, and with them camc From Nazareth the son of Joseph deem'd To the flood Jordan came, as then obscure, Unmark’d, unknown; but him the baptist soon

« السابقةمتابعة »