صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

W O L. II.
PARADIs E Lost :
Book XI. . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---
Book XII. ......... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PARADISE REGAINED :
Book I....... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Book II....... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Book III. ............ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Book IV.............. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SAMson AgoN1st Es......... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CoMUs, a Mask........... - - - - - - - - - --------------- - - - - - - - - - - - -
Lycidas. . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IL PENSERoso. . . . . . . . . . . . . . . ........................... • . . . . .
L'ALLEGRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ARCADEs . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MiscellANEous Poems:
On the Death of a fair Infant, dying of a Cough.......... . . . .
At a Vacation Exercise in the College....................
On the Morning of Christ's Nativity......................
The Hymn...... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
The Passion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - -
On Time..... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Upon the circumcision.............................
At a Solemn Music...... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
An Epitaph on the Marchioness of Winchester.............
Song. On May Morning...... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
An Epitaph on the admirable Dramatic Poet, W. Shake-
speare. . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * * * *
On the University Carrier..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Another on the same. . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« السابقةمتابعة »